Orgány nadácie

Správna rada

Ing. Igor Vida
Ing. Miroslav Uličný
Bc. Ing. Milada Halová
 

Správca

Mgr. Marcel Zajac
 

Dozorná rada

Ing. Marta Rejholcová
Ing. Jana Chlebanová
Mgr. Henrieta Ághová