Prvá pomoc

Zamestnanecký grantový program Nadácie Tatra banky
Predkladateľ žiadosti (zamestnanec)
Titul
Meno
Priezvisko
TB-čko
Ulica
Obec
PSČ
Prvú pomoc žiadam pre
Príjemca prvej pomoci
Meno
Priezvisko
TB-čko
Ulica
Obec
PSČ
Číslo OP
Tel. číslo/mobil
E-mail
IBAN príjemcu daru
* IBAN účtu, na ktorý má byť poukázaná finančná pomoc
Suma, ktorú potrebujete
Opíšte svoju situáciu/situáciu kolegu či priameho rodinného príslušníka
Čo bude predmetom daru a aký je dôvod pre tento dar (ako bude využitý, čo bude vďaka nemu zrealizované)
Ako pomôže finančný dar zlepšiť vašu situáciu/situáciu kolegu či priameho rodinného príslušníka
Rozpočet s uvedenými položkami
Položka Požadovaná suma
Spolu
0
Podrobnejšie vysvetlite a zdôvodnite jednotlivé položky
Prílohy
Každú žiadosť je potrebné doložiť dokumentmi, ktoré verifikujú problém príjemcu Prvej pomoci – napr. lekárske správy alebo policajný záznam, potvrdenie samosprávou, fotodokumentácia, prípadne fotodokumentácia novinových správ a pod.).

V prípade, že prílohy momentálne nemáte k dispozícii, môžete ich poslať aj dodatočne prostredníctvom internej pošty na meno Zuzana Ondrová alebo priamo na adresu Nadácie Tatra banky: Baštová 5, 811 03 Bratislava.
*Maximálna veľkosť príloh po sčítaní je 32 MB.
Po odoslaní formuláru sa vám vygeneruje žiadosť v PDF formáte, ktorú si nezabudnite vytlačiť, podpísať Ochranu osobných údajov a vyhlásenie o pravdivosti údajov (sú potrebné 2 vaše podpisy).
Nakoniec žiadosť odošlite podľa inštrukcií.
V prípade otázok k vypracovaniu žiadosti píšte na zajac@changenet.sk alebo zavolajte na telefónne číslo 0918 639 471.
Dovoľujeme si vás informovať, že odoslaním tejto žiadosti dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov.
Bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.