Ceny Nadácie Tatra banky za umenie

S potešením sa začíname pripravovať na nominačný proces pre 25. ročník Ceny Nadácie Tatra banky za umenie!

Cena je udeľovaná so zámerom oceniť konkrétny mimoriadny umelecký počin za uplynulý rok v 6 kategóriách: audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra a dizajn. Cena sa udeľuje renomovanému tvorcovi nad 35 rokov a mladému tvorcovi do 35 rokov. Ocenenia sú udeľované výlučne za konkrétne dielo, ktoré vzniklo v období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020. Ocenený získava finančnú odmenu a bronzovú sochu vytvorenú Danielom Brunovským, ktorá je symbolom tohto ocenenia. Cena Nadácie Tatra banky za umenie je najväčší otvorený grantový program Nadácie Tatra banky v oblasti umenia.

Ako prebieha rozhodovanie o udelení cien?

Na začiatku celého procesu je viac ako 180-členná akadémia tvorená všetkými ocenenými, ktorí cenu získali od roku 1996.

Následne o udelení Ceny Nadácie Tatra banky za umenie rozhoduje 13-členná porota. Porota je tvorená tak, že každú kategóriu (divadlo, výtvarné umenie, audiovíziu, dizajn, hudbu, literatúru) zastupujú 2 členovia. Trinástym členom poroty je zástupca Nadácie Tatra banky, ktorý je zároveň jej predsedom.

Každý člen akadémie má právo navrhnúť 3 nominácie na hlavnú cenu (umelec nad 35 rokov) a 3 nominácie na cenu Mladý tvorca (umelec pod 35 rokov). Nominovať môže každý umelec v každej kategórii (nielen v kategórii, v ktorej mu bola udelená cena).

Po nominácii akadémiou vzniká longlist. Následne dvojica porotcov za svoju danú oblasť vytvára shortlist 3 nominácií. Ak sa rozhodne, môže po zrelej a odôvodnenej úvahe, ale výlučne vo výnimočných prípadoch doplniť na shortlist svojej kategórie ešte 1 nomináciu, tzv. divokú kartu.

Z 3, resp. zo 4 nominácií vzniká materiál všetkých nominovaných diel, ktorý je následne distribuovaný do celej poroty. Tá na zasadnutí 21. 9. 2020 rozhoduje väčšinovým hlasovaním o udelení cien.

Už teraz sa tešíme na udelenie ocenení. O ďalších krokoch vás budeme postupne informovať.

Štatút 2020

Štatút 25. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie na rok 2020

Misia

Cena Nadácie Tatra banky za umenie je najvýznamnejší otvorený grantový program Nadácie Tatra banky v oblasti umenia. Chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.

Kategórie a ceny

Ocenenia sú udeľované v 6 kategóriách za konkrétny umelecký počin v období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020:

Audiovizuálna tvorba: filmové alebo televízne dielo a rozhlas, príp. iné počiny v rámci žánru

Divadlo: opera, činohra, balet, tanec, muzikál, príp. iné počiny v rámci žánru

Hudba: operná, klasická, alternatívna, populárna, príp. iné počiny v rámci žánru

Literatúra: poézia, próza, literatúra faktu, príp. iné počiny v rámci žánru

Výtvarné umenie: grafika, fotografia, maľba, socha, multimédiá, príp. iné počiny v rámci žánru

Dizajn: priemyselný, produktový, úžitkového umenia, príp. iné počiny v rámci žánru

V každej kategórii bude udelená 1 hlavná cena pre umelca, autora nad 35 rokov a 1 cena Mladý tvorca do 35 rokov. Tento štatút pripúšťa aj možnosť, že porota môže rozhodnúť, že cena v niektorej kategórií udelená nebude.

Na ocenenie môže byť nominovaný jednotlivec alebo kolektív umelcov, autorov.

Na udelenie hlavnej ceny môže byť nominovaný umelec, autor, ktorý je štátnym príslušníkom SR alebo má trvalý pobyt na území SR. Je to preto, že chceme oceňovať slovenských umelcov a autorov počas života.

Hlavná cena môže byť udelená umelcovi, autorovi len raz za život.

Cena Mladý tvorca môže byť udelená umelcovi, autorovi len raz za život.

Ocenený mladý umelec, autor môže neskôr získať hlavnú cenu.

Odmeny oceneným

Hlavná cena je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 6 600 EUR a s odovzdaním bronzovej sochy.

Cena Mladý tvorca je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 3 300 EUR a s odovzdaním bronzovej plakety.

V prípade kolektívu sa udeľuje 1 socha alebo 1 plaketa a finančná odmena (Hlavná cena 6 600 EUR, Mladý tvorca 3 300 EUR) sa rozdelí rovnakým dielom medzi všetkých.

Akadémia

Akadémiu Cien Nadácie Tatra banky za umenie tvoria všetci žijúci ocenení, ktorí cenu získali od jej vzniku v roku 1996. Poslaním jednotlivých členov akadémie (každý jednotlivo a sám za seba) je navrhovať nominácie na ocenenia, z ktorých porota vyberá 3 umelcov, autorov na shortlist a následne 1 oceneného v každej kategórii. Člen akadémie môže nominovať  len v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ale môže tak urobiť aj v iných (vo všetkých) kategóriách.

Porota

Porota pozostáva z 13 členov.

Za každú kategóriu sú v nej 2 členovia, experti na danú oblasť (2 za divadlo, 2 za výtvarné umenie, 2 za audiovíziu, 2 za dizajn, 2 za hudbu, 2 za literatúru).

Trinástym členom a zároveň predsedom poroty je predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Člen poroty môže byť súčasne členom akadémie.

Porota sa vymenováva iba na aktuálny rok.

PROCES ROZHODOVANIA O UDELENÍ OCENENÍ MÁ 7 KROKOV:

KROK Č. 1
Zostavenie longlistu nominovaných akadémiou: 1. 6. – 30. 6. 2020

Každý člen akadémie má právo navrhnúť 3 nominácie na hlavnú cenu (nad 35 rokov) a 3 nominácie na cenu Mladý tvorca (pod 35 rokov). Môže nominovať len v kategórii, v ktorej je expert, ale ak chce, môže nominovať aj v iných kategóriách.

Člen akadémie v nominácii na longlist uvedie:
– meno umelca, autora, ktorého navrhuje,
– v akej kategórii (Hlavná cena – audiovízia, divadlo, hudba, literatúra, výtvarné umenie, dizajn, Mladý tvorca – v rovnakých kategóriách)
– konkrétne dielo, umelecký počin.

Musí ísť o dielo, ktoré vzniklo alebo bolo zverejnené v období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020.
Môže ísť aj o dielo zrealizované (odohrané, vystavené, vytvorené a pod.) aj v zahraničí, avšak umelec je štátnym príslušníkom SR alebo má trvalý pobyt na území SR.

V jednej kategórii môže byť umelec navrhovaný za rôzne diela.

Týmto nominačným procesom vzniká tzv. longlist.

KROK Č. 2
Spracovanie longlistu, overenie údajov, získanie súhlasu umelcov s nomináciou:
1. 7. – 23. 7. 2020

KROK Č. 3
Zostavenie shortlistu porotcami: 23. 7. – 10. 8. 2020

Z longlistu vytvoreného členmi akadémie vyberá dvojica porotcov za svoju kategóriu shortlist 3 nominácií (vyberie z longlistu 3 konkrétne diela ako favoritov na ocenenie). Ak sa rozhodne, môže po zrelej a odôvodnenej úvahe, ale výlučne vo výnimočných prípadoch doplniť na shortlist svojej kategórie ešte 1 nomináciu, tzv. divokú kartu, z longlistu aj mimo neho. Nominácia mimo tzv. longlistu akadémie môže prebehnúť len za mimoriadne výnimočných okolností a s mimoriadne dôveryhodným zdôvodnením pre všetkých členov poroty. Takáto nominácia musí byť bez akýchkoľvek pochybností, uskutočnená len vo výnimočných prípadoch a obhájitelná pred všeobecnou odbornou a novinárskou verejnosťou.

KROK Č. 4
Príprava podkladov na zasadnutie poroty: 10. 8. – 30. 8. 2020

KROK Č. 5
Distribúcia podkladov porote: 1. 9. 2020

KROK Č. 6
Zasadnutie poroty, rozhodnutie o ocenených: 21. 9. 2020

Všetci porotcovia získavajú pred zasadnutím poroty shortlisty a materiály o všetkých nominovaných umelcoch, tvorcoch a ich dielach.

Zasadnutie poroty, na ktorom sa rozhodne o víťazoch prebehne 21. 9. 2020. Na zasadnutie poroty prichádza dvojica porotcov, zladená za svoju kategóriu, a má pripravenú (1-slajdovú) obhajobu pre každé nominované dielo (prečo by malo/nemalo získať ocenenie).

Zasadnutie poroty je neverejné a o jeho priebehu sú členovia povinní zachovávať striktnú mlčanlivosť. Táto povinnosť zaniká po oficiálnom vyhlásení výsledkov v deň udeľovania cien, ktorý prebehne 27. 11. 2020.

Zasadnutie poroty je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov poroty.

Porota na zasadnutí hlasuje v každej kategórii za udelenie hlavnej ceny, ako aj ceny Mladý tvorca nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen poroty má 1 hlas. V mimoriadnom prípade má predseda poroty právo použiť 2 hlasy.

V prípade špeciálnej ceny Mladý tvorca sa na galavečere nezverejňujú 3 nominácie, ale len víťaz. V prípade hlavnej ceny sa na galavečere zverejňujú aj 3 nominovaní.

V prípade, že sa nominovaný v niektorej z kategórií zriekne svojej nominácie, postupuje sa nasledovne:
– 2 garanti danej kategórie navrhnú nového oceneného z longlistu akadémie,
– návrh na nového oceneného bude zaslaný členom poroty na odsúhlasenie (per rollam),
– porota schváli náhradného oceneného nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

KROK Č. 7
Udelenie cien: 27. 11. 2020

Špeciálna cena

Porota má právo navrhnúť zo shortlistu jednu špeciálnu cenu v danom ročníku vo výške 6 600 EUR. Návrh na špeciálnu cenu musí byť odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou porotcov prítomných na zasadnutí.

Štatút ocenení určuje Nadácia Tatra banky ako vyhlasovateľ grantového programu.

 

 

Porota 2020

Predseda poroty

 • Michal Liday
  predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky

Členovia v kategórii výtvarné umenie

 • Alexandra Kusá
  generálna riaditeľka SNG
 • Bohunka Koklesová
  rektorka VŠVU

Členovia v kategórii hudba

 • Matej Drlička
  hudobník a hudobný producent
 • Michal Novinski
  hudobný skladateľ

Členovia v kategórii divadlo

 • Michal Vajdička
  divadelný režisér
 • Richard Stanke
  člen Činohry SND

Členovia v kategórii film

 • Wanda Adamík Hrycová
  filmová producentka
 • Peter Bebjak
  filmový režisér

Členovia v kategórii dizajn

 • Pavol Bálik
  grafický dizajnér, docent VŠVU
 • Vlasta Kubušová
  produktová a materiálová dizajnérka

Členovia v kategórii literatúra

 • Miroslava Vallová
  prekladateľka, riaditeľka Literárneho informačného centra
 • Koloman Kertész Bagala
  vydavateľ slovenskej literatúry