Cena Nadácie Tatra banky za umenie 2023

Cena Nadácie Tatra banky chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.

Cena je udeľovaná v 6 kategóriách: audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra a dizajn. Udeľuje sa renomovanému tvorcovi nad 35 rokov a mladému tvorcovi do 35 rokov. Ocenenia sú udeľované za konkrétny umelecký počin v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023.

Cenou, ako aj symbolom pocty, je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena a plaketa udelená držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny špeciálne pre túto príležitosť vytvoril slovenský sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získajú aj finančnú odmenu.

Doteraz sme udelili ocenenie tvorcom 121 diel v kategórii Hlavná cena a tvorcom 82 diel v kategórii Mladý tvorca. Doteraz sme dali príležitosť 11 mladým odevným dizajnérom navrhnúť šaty pre moderátorku slávnostného odovzdávania.  

Laureáti 28. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie budú vyhlásení začiatkom roka 2024.

Štatút 2023

Štatút 28. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie na rok 2023

Hlavnou zmenou oproti predchádzajúcemu štatútu, je že Hlavná cena, ako aj ocenenie Mladý tvorca, môžu byť udelené umelcovi aj viackrát za život.

Misia

Cena Nadácie Tatra banky za umenie chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.

Kategórie a ceny

Ocenenia sú udeľované v 6 kategóriách za konkrétny umelecký počin v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023. Musí ísť o dielo, ktoré malo v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 svetovú premiéru, a to v kategóriách:

Audiovizuálna tvorba: filmové alebo televízne dielo a rozhlas, príp. iné počiny v rámci žánru

Divadlo: opera, činohra, balet, tanec, muzikál, príp. iné počiny v rámci žánru.

Hudba: operná, klasická, alternatívna, populárna, príp. iné počiny v rámci žánru. Uprednostňujú sa tvorba pred interpretáciou a súčasná hudba pred historickou.

Literatúra: poézia, próza príp. iné počiny v rámci žánru. Do tejto kategórie nepatria publicistika alebo vedecké publikácie.

Výtvarné umenie: grafika, fotografia, maľba, socha, multimédiá, príp. iné počiny v rámci žánru

Dizajn: priemyselný, produktový, úžitkového umenia, príp. iné počiny v rámci žánru

V každej kategórii bude udelená 1 hlavná cena pre umelca, autora nad 35 rokov a 1 cena Mladý tvorca do 35 rokov. Tento štatút pripúšťa aj možnosť, že porota môže rozhodnúť, že cena v niektorej kategórií udelená nebude.

Na ocenenie môže byť nominovaný jednotlivec alebo kolektív umelcov, autorov.

V prípade, že tvorcom diela je kolektív, ktorého súčasťou je aj zahraničný tvorca, nominovaný je iba slovenský umelec.

Na udelenie Hlavnej ceny môže byť nominovaný žijúci umelec, autor, ktorý je štátnym príslušníkom SR.

Hlavná cena môže byť udelená umelcovi, autorovi aj viackrát za život. V kategórií Hlavná cena sa  uprednostňuje tvorba pred interpretáciou.

Cena Mladý tvorca môže byť udelená umelcovi, autorovi aj viackrát za život. V kategórií Mladý tvorca sa uprednostňuje tvorba pred interpretáciou.

Ocenený Mladý tvorca môže neskôr získať Hlavnú cenu.

Cenu Mladý tvorca môže získať umelec, ktorý bude mať do 31.8.2023, teda do ukončenia nominačného obdobia, menej ako 35 rokov.

V prípade, že tvorcami diela sú dvaja a viacerí umelci, zaradí vyhlasovateľ Ceny Nadácie Tatra banky dielo do kategórie Hlavná cena / Mladý tvorca na základe vekového priemeru jeho tvorcov. Vek umelcov bude rátaný ku dňu 31.8.2023, teda k dátumu ukončenia nominačného obdobia.

V prípade, že sa Laureátom stane kolektív umelcov, členom Akadémie sa stane každý ocenený v rámci kolektívu.

Odmeny oceneným – Laureátom

Hlavná cena je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 10 000 EUR a s odovzdaním bronzovej sochy.

Cena Mladý tvorca je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 5 000 EUR a s odovzdaním bronzovej plakety.

V prípade kolektívu sa udeľuje 1 socha alebo 1 plaketa a finančná odmena (Hlavná cena 10 000 EUR, Mladý tvorca 5 000 EUR) sa rozdelí rovnakým dielom medzi všetkých.

Akadémia

Akadémiu Cien Nadácie Tatra banky za umenie tvoria všetci ocenení, aktuálne 207 členov, ktorí cenu získali od jej vzniku v roku 1996. Poslaním jednotlivých členov Akadémie (každý jednotlivo a sám za seba) je navrhovať nominácie na ocenenia, z ktorých Porota vyberá 3 umelcov, autorov na shortlist a následne 1 oceneného v každej kategórii. Člen Akadémie môže nominovať v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ale môže tak urobiť aj v iných (vo všetkých) kategóriách.

Porota

Porota pozostáva z 13 členov.

Za každú kategóriu sú v nej 2 členovia, experti na danú oblasť (2 za divadlo, 2 za výtvarné umenie, 2 za audiovíziu, 2 za dizajn, 2 za hudbu, 2 za literatúru).

Trinástym členom a zároveň predsedom poroty je predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Člen poroty môže byť súčasne členom Akadémie, avšak stráca právo vkladať nominačné tipy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo každoročne obmieňať jedného z dvojice členov poroty, expertov na danú oblasť (divadlo, výtvarné umenie, audiovízia, dizajn, hudba, literatúra).

Porota sa vymenováva iba na aktuálny rok.

PROCES ROZHODOVANIA O UDELENÍ OCENENÍ MÁ 7 KROKOV:

KROK Č. 1
Zostavenie longlistu nominovaných akadémiou: 1. – 14. september 2023

Každý člen Akadémie má právo navrhnúť 3 nominácie na hlavnú cenu (nad 35 rokov) a 3 nominácie na cenu Mladý tvorca (pod 35 rokov). Člen Akadémie prioritne nominuje v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ak má však záujem, môže nominovať aj v iných (vo všetkých) kategóriách.

Člen Akadémie v nominácii na longlist uvedie:
– meno umelca, autora, ktorého navrhuje,
– v akej kategórii (Hlavná cena – audiovízia, divadlo, hudba, literatúra, výtvarné umenie, dizajn, Mladý tvorca – v rovnakých kategóriách)
– konkrétne dielo, umelecký počin

Musí ísť o dielo, ktoré malo v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 svetovú premiéru.
Môže ísť aj o dielo zrealizované (odohrané, vystavené, vytvorené a pod.) aj v zahraničí, avšak umelec je štátnym príslušníkom SR.

V jednej kategórii môže byť umelec navrhovaný za rôzne diela.

Týmto nominačným procesom vzniká tzv. longlist.

V prípade nesprávneho zaradenia nominovaného diela Akademikom na long list, môže vyhlasovateľ Ceny Nadácie Tatra banky, umiestniť dané dielo do kategórie, do ktorej spadá na základe zistených skutočností a štatútu.

KROK Č. 2
Spracovanie longlistu, overenie údajov, získanie súhlasu umelcov s nomináciou: 15. – 21. september 2023

KROK Č. 3
Zostavenie shortlistu porotcami: 21. september – 2. október 2023

Z longlistu vytvoreného členmi akadémie vyberá dvojica porotcov za svoju kategóriu shortlist 3 nominácií (vyberie z longlistu 3 konkrétne diela ako favoritov na ocenenie). Ak sa rozhodne, môže po zrelej a odôvodnenej úvahe, ale výlučne vo výnimočných prípadoch doplniť na shortlist svojej kategórie ešte 1 nomináciu, tzv. divokú kartu, z longlistu aj mimo neho. Nominácia mimo tzv. longlistu Akadémie môže prebehnúť len za mimoriadne výnimočných okolností a s mimoriadne dôveryhodným zdôvodnením pre všetkých členov Poroty. Takáto nominácia musí byť bez akýchkoľvek pochybností, uskutočnená len vo výnimočných prípadoch a obhájiteľná pred všeobecnou odbornou a novinárskou verejnosťou.

KROK Č. 4
Príprava podkladov na zasadnutie poroty: 1. – 20. október 2023

KROK Č. 5
Distribúcia podkladov porote: 2.október – 27. október 2023

KROK Č. 6
Zasadnutie poroty, rozhodnutie o ocenených: november 2023

Všetci porotcovia získavajú pred zasadnutím Poroty materiály o všetkých shortlistovaných nominovaných umelcoch, tvorcoch a ich dielach.

Zasadnutie Poroty, na ktorom sa rozhodne o víťazoch prebehne v priebehu novembra 2023. Na zasadnutie Poroty prichádza dvojica porotcov zladená za svoju kategóriu, a má pripravenú (1-slajdovú) obhajobu pre každé nominované dielo (prečo by malo/nemalo získať ocenenie).

Zasadnutie Poroty je neverejné a o jeho priebehu sú členovia povinní zachovávať striktnú mlčanlivosť. Táto povinnosť zaniká po oficiálnom vyhlásení výsledkov v deň udeľovania cien.

Zasadnutie Poroty je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov Poroty. V prípade, že člen Poroty sa nemôže zasadnutia osobne zúčastniť, doručí svoje nominačné tipy poverenému notárovi najneskôr deň pred termínom zasadnutia poroty.

Porota na zasadnutí hlasuje v každej kategórii za udelenie Hlavnej ceny, ako aj ceny Mladý tvorca nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen poroty má 1 hlas. V mimoriadnom prípade má predseda Poroty právo použiť 2 hlasy.

V prípade špeciálnej ceny Mladý tvorca sa na galavečere nezverejňujú 3 nominácie, ale len víťaz. V prípade Hlavnej ceny sa na galavečere zverejňujú aj 3 nominovaní.

V prípade, že sa nominovaný v niektorej z kategórií zriekne svojej nominácie, postupuje sa nasledovne:
– 2 garanti danej kategórie navrhnú nového oceneného z longlistu Akadémie,
– návrh na nového oceneného bude zaslaný členom poroty na odsúhlasenie (per rollam),
– porota schváli náhradného oceneného nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

KROK Č. 7
Udelenie cien: január/február 2024

Špeciálna cena

Porota má právo navrhnúť zo shortlistu jednu Špeciálnu cenu v danom ročníku. O udelení Špeciálnej ceny musia rozhodnúť jednohlasne všetci členovia poroty. Ocenenie Špeciálna cena je spojené s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 10 000 EUR.

Štatút ocenení určuje Nadácia Tatra banky ako vyhlasovateľ.

Porota 2023

Predseda poroty

 • Michal Liday
  predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky

Členovia v kategórii výtvarné umenie

 • Bohunka Koklesová
  rektorka VŠVU

 • Jen Kratochvil
  riaditeľ Kunsthalle Bratislava

Členovia v kategórii hudba

 • Matej Drlička
  producent a manager

 • Juraj Podmanický
  riaditeľ festivalu Grape

Členovia v kategórii divadlo

 • Richard Stanke
  člen Činohry SND

 • René Parák
  prezident Asociácie súčasného divadla

Členky v kategórii audiovizuálna tvorba

 • Wanda Adamík Hrycová
  prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie

 • Zuzana Mistríková
  prezidentka Asociácie nezávislých producentov

Členovia v kategórii dizajn

 • Pavol Bálik
  vedúci Laboratória typografie Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, grafický dizajnér

 • Ľubica Hustá
  riaditeľka festivalu Bratislava Design Week

Členovia v kategórii literatúra

 • Miroslava Vallová
  prekladateľka

 • Pavel Sibyla
  riaditeľ Slovenského literárneho centra
Mladý odevný dizajnér šiat Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2022

Po dvoch ročníkoch Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, kedy boli z dôvodu pandémie udelené online, boli mená laureátov vyhlásené opäť počas slávnostného gala večera. Sprevádzala ním Múza večera, Adela Vinczeová, pre ktorú navrhla šaty módna dizajnérka Mata Durikovic.

Mata Durikovic je slovenská módna a textilná dizajnérka pôsobiaca v Paríži a v Londýne. Štúdium módy absolvovala v Londýne na univerzite Central Saint Martins, kde v roku 2022 ukončila bakalárske štúdium v odbore ženskej módy. V rámci štúdia absolvovala ročnú pracovnú stáž v módnom dome Chanel.

Počas štúdia založila vlastnú značku MADbyMAD, pod ktorou tvorí dodnes. Najviac sa zameriava na oblasť udržateľnej luxusnej módy. Mata Durikovic vo svojej tvorbe uplatňuje inovatívne prístupy a vysoko udržateľné princípy, zaoberá sa biomateriálmi, v ktorých vidí budúcnosť módneho priemyslu. Myšlienku udržateľnosti rozvíja aj vo svojej bakalárskej práci Pink Matrix, čoho výsledkom je kolekcia kryštalických odevov, ktoré si možno uvariť doma – sú jedlé a plne kompostovateľné v záhrade, kde napokon vyživujú rastliny. Vďaka tejto kolekcii sa stala víťazkou BEST FASHION TALENT 2022. Okrem tohoto ocenenia Dizajnérka vyhrala Media Award v medzinárodnej súťaži ITS: Contest 2022 v Trieste v Taliansku, bola nominovaná na cenu LVMH Green Trail Award, postúpila do finále súťaže Greyson Perry ́s 2019, je držiteľkou ceny Swarovski Foundation, UPW ceny a taktiež držiteľkou ocenenia za udržateľnosť Copenhagen Fashion Summit 2019.

Mata Durikovic momentálne pracuje v módnom dome Chanel v Paríži ako textilná dizajnérka a zároveň sa snaží rozvíjať vlastnú značku MADbyMAD.

Šperky pre Adelu pripravila Martina Kocianová, dizajnérka šperkov a zlatníčka. Študovala textil na ŠUPke, kde ju oslovil šperk a v poslednom roku sa sústredila hlavne na výrobu šperkov. Počas štúdia pracovala s Majstrom gravírovania, Castrom Smithom, ktorý ju naučil precíznej výrobe šperkov a gravírovaniu. Tým sa jej otvorili dvere aj do navrhovania šperkov a manažovania projektov pre rôzne značky. Po vyštudovaní školy, zlatnícka huta v Anglicku dala Martine Kociánovej cestovné štipendium a možnosť vycestovať do Japonska a učiť sa japonské remeslo výroby šperkov. Venovala sa japonskému gravírovaniu, patinácii medi, ručnej výrobe objektov z medi a zasádzaniu drahých kovov.