Cena Nadácie Tatra banky za umenie 2022

Cena Nadácie Tatra banky chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.

Cena je udeľovaná v 6 kategóriách: audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra a dizajn. Udeľuje sa renomovanému tvorcovi nad 35 rokov a mladému tvorcovi do 35 rokov. Ocenenia sú udeľované za konkrétny umelecký počin v období 1. 7. 2021 – 31. 8. 2022.

Cenou, ako aj symbolom pocty, je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena a plaketa udelená držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny špeciálne pre túto príležitosť vytvoril slovenský sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získajú aj finančnú odmenu.

Doteraz sme ceny udelili 114 etablovaným osobnostiam, 77 talentovaným mladým tvorcom a 10 mladým módnym návrhárom, ktorí mali príležitosť navrhnúť šaty pre múzu – moderátorku večera.  

Laureáti 27. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie budú vyhlásení v januári 2023.

Štatút 2022

Štatút 27. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie na rok 2022

Misia

Cena Nadácie Tatra banky za umenie chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.

Kategórie a ceny

Ocenenia sú udeľované v 6 kategóriách za konkrétny umelecký počin v období 1. 7. 2021 – 31. 8. 2022:

Audiovizuálna tvorba: filmové alebo televízne dielo a rozhlas, príp. iné počiny v rámci žánru

Divadlo: opera, činohra, balet, tanec, muzikál, príp. iné počiny v rámci žánru

Hudba: operná, klasická, alternatívna, populárna, príp. iné počiny v rámci žánru. Uprednostňujú sa tvorba pred interpretáciou a súčasná hudba pred historickou.

Literatúra: poézia, próza príp. iné počiny v rámci žánru. Do tejto kategórie nepatria publicistika alebo vedecké publikácie.

Výtvarné umenie: grafika, fotografia, maľba, socha, multimédiá, príp. iné počiny v rámci žánru

Dizajn: priemyselný, produktový, úžitkového umenia, príp. iné počiny v rámci žánru

V každej kategórii bude udelená 1 hlavná cena pre umelca, autora nad 35 rokov a 1 cena Mladý tvorca do 35 rokov. Tento štatút pripúšťa aj možnosť, že porota môže rozhodnúť, že cena v niektorej kategórií udelená nebude.

Na ocenenie môže byť nominovaný jednotlivec alebo kolektív umelcov, autorov.

V prípade, že tvorcom diela je kolektív, ktorého súčasťou je aj zahraničný tvorca, nominovaný je iba slovenský umelec.

Na udelenie hlavnej ceny môže byť nominovaný žijúci umelec, autor, ktorý je štátnym príslušníkom SR.

Hlavná cena môže byť udelená umelcovi, autorovi len raz za život. V kategórií Hlavná cena sa ocenenie získava za tvorbu (nie za interpretáciu diela).

Cena Mladý tvorca môže byť udelená umelcovi, autorovi len raz za život. V kategórií Mladý tvorca sa ocenenie získava za tvorbu (nie za interpretáciu diela).

Ocenený Mladý tvorca môže neskôr získať hlavnú cenu.

Cenu Mladý tvorca môže získať umelec, ktorý bude mať v deň začiatku zostavenia longlistu nominovaných akadémiou menej ako 35 rokov.

V prípade, že tvorcami diela sú dvaja a viacerí umelci, umiestni vyhlasovateľ Ceny Nadácie Tatra banky dielo do kategórie Hlavná cena / Mladý tvorca na základe vekového priemeru jeho tvorcov. Vek umelcov bude rátaný ku dňu začiatku zostavenia longlistu nominovaných akadémiou.

Odmeny oceneným

Hlavná cena je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 10 000 EUR a s odovzdaním bronzovej sochy.

Cena Mladý tvorca je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 5 000 EUR a s odovzdaním bronzovej plakety.

V prípade kolektívu sa udeľuje 1 socha alebo 1 plaketa a finančná odmena (Hlavná cena 10 000 EUR, Mladý tvorca 5 000 EUR) sa rozdelí rovnakým dielom medzi všetkých.

Akadémia

Akadémiu Cien Nadácie Tatra banky za umenie tvoria všetci žijúci ocenení, aktuálne 162 členov, ktorí cenu získali od jej vzniku v roku 1996. Poslaním jednotlivých členov Akadémie (každý jednotlivo a sám za seba) je navrhovať nominácie na ocenenia, z ktorých Porota vyberá 3 umelcov, autorov na shortlist a následne 1 oceneného v každej kategórii. Člen Akadémie môže nominovať  len v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ale môže tak urobiť aj v iných (vo všetkých) kategóriách.

Porota

Porota pozostáva z 13 členov.

Za každú kategóriu sú v nej 2 členovia, experti na danú oblasť (2 za divadlo, 2 za výtvarné umenie, 2 za audiovíziu, 2 za dizajn, 2 za hudbu, 2 za literatúru).

Trinástym členom a zároveň predsedom poroty je predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Člen poroty môže byť súčasne členom Akadémie.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo každoročne obmieňať jedného z dvojice členov poroty, expertov na danú oblasť (divadlo, výtvarné umenie, audiovízia, dizajn, hudba, literatúra).

Porota sa vymenováva iba na aktuálny rok.

PROCES ROZHODOVANIA O UDELENÍ OCENENÍ MÁ 7 KROKOV:

KROK Č. 1
Zostavenie longlistu nominovaných akadémiou: 1. – 15. september 2022

Každý člen Akadémie má právo navrhnúť 3 nominácie na hlavnú cenu (nad 35 rokov) a 3 nominácie na cenu Mladý tvorca (pod 35 rokov). Člen Akadémie prioritne nominuje v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ak má však záujem, môže nominovať aj v iných (vo všetkých) kategóriách.

Člen Akadémie v nominácii na longlist uvedie:
– meno umelca, autora, ktorého navrhuje,
– v akej kategórii (Hlavná cena – audiovízia, divadlo, hudba, literatúra, výtvarné umenie, dizajn, Mladý tvorca – v rovnakých kategóriách)
– konkrétne dielo, umelecký počin

Musí ísť o dielo, ktoré vzniklo alebo bolo zverejnené v období 1. 7. 2021 – 31. 8. 2022.
Môže ísť aj o dielo zrealizované (odohrané, vystavené, vytvorené a pod.) aj v zahraničí, avšak umelec je štátnym príslušníkom SR.

V jednej kategórii môže byť umelec navrhovaný za rôzne diela.

Týmto nominačným procesom vzniká tzv. longlist.

V prípade nesprávneho zaradenia nominovaného diela Akademikom na long list, môže vyhlasovateľ Ceny Nadácie Tatra banky, umiestniť dané dielo do kategórie, do ktorej spadá na základe zistených skutočností a štatútu.

KROK Č. 2
Spracovanie longlistu, overenie údajov, získanie súhlasu umelcov s nomináciou: 16. – 25. september 2022

KROK Č. 3
Zostavenie shortlistu porotcami: 26. september – 7. október 2022

Z longlistu vytvoreného členmi akadémie vyberá dvojica porotcov za svoju kategóriu shortlist 3 nominácií (vyberie z longlistu 3 konkrétne diela ako favoritov na ocenenie). Ak sa rozhodne, môže po zrelej a odôvodnenej úvahe, ale výlučne vo výnimočných prípadoch doplniť na shortlist svojej kategórie ešte 1 nomináciu, tzv. divokú kartu, z longlistu aj mimo neho. Nominácia mimo tzv. longlistu Akadémie môže prebehnúť len za mimoriadne výnimočných okolností a s mimoriadne dôveryhodným zdôvodnením pre všetkých členov Poroty. Takáto nominácia musí byť bez akýchkoľvek pochybností, uskutočnená len vo výnimočných prípadoch a obhájiteľná pred všeobecnou odbornou a novinárskou verejnosťou.

KROK Č. 4
Príprava podkladov na zasadnutie poroty: 8. – 27. október 2022

KROK Č. 5
Distribúcia podkladov porote: 28. október 2022

KROK Č. 6
Zasadnutie poroty, rozhodnutie o ocenených: 25. november 2022

Všetci porotcovia získavajú pred zasadnutím Poroty materiály o všetkých shortlistovaných nominovaných umelcoch, tvorcoch a ich dielach.

Zasadnutie Poroty, na ktorom sa rozhodne o víťazoch prebehne 25. novembra 2022. Na zasadnutie Poroty prichádza dvojica porotcov zladená za svoju kategóriu, a má pripravenú (1-slajdovú) obhajobu pre každé nominované dielo (prečo by malo/nemalo získať ocenenie).

Zasadnutie Poroty je neverejné a o jeho priebehu sú členovia povinní zachovávať striktnú mlčanlivosť. Táto povinnosť zaniká po oficiálnom vyhlásení výsledkov v deň udeľovania cien.

Zasadnutie Poroty je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov Poroty.

Porota na zasadnutí hlasuje v každej kategórii za udelenie Hlavnej ceny, ako aj ceny Mladý tvorca nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen poroty má 1 hlas. V mimoriadnom prípade má predseda Poroty právo použiť 2 hlasy.

V prípade špeciálnej ceny Mladý tvorca sa na galavečere nezverejňujú 3 nominácie, ale len víťaz. V prípade Hlavnej ceny sa na galavečere zverejňujú aj 3 nominovaní.

V prípade, že sa nominovaný v niektorej z kategórií zriekne svojej nominácie, postupuje sa nasledovne:
– 2 garanti danej kategórie navrhnú nového oceneného z longlistu Akadémie,
– návrh na nového oceneného bude zaslaný členom poroty na odsúhlasenie (per rollam),
– porota schváli náhradného oceneného nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

KROK Č. 7
Udelenie cien: január 2023

Špeciálna cena

Porota má právo navrhnúť zo shortlistu jednu Špeciálnu cenu v danom ročníku. O udelení Špeciálnej ceny musia rozhodnúť jednohlasne všetci členovia poroty. Ocenenie Špeciálna cena je spojené s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 10 000 EUR.

Štatút ocenení určuje Nadácia Tatra banky ako vyhlasovateľ.

Porota 2022

Predseda poroty

 • Michal Liday
  predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky

Členky v kategórii výtvarné umenie

 • Bohunka Koklesová
  rektorka VŠVU
 • Jen Kratochvil
  riaditeľ Kunsthalle Bratislava

Členovia v kategórii hudba

 • Matej Drlička
  producent a manager
 • Juraj Podmanický
  riaditeľ festivalu Grape

Členovia v kategórii divadlo

 • Richard Stanke
  člen Činohry SND
 • René Parák
  prezident Asociácie súčasného divadla

Členovia v kategórii audiovizuálna tvorba

 • Wanda Adamík Hrycová
  prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie
 • Zuzana Mistríková
  prezidentka Asociácie nezávislých producentov

Členovia v kategórii dizajn

 • Pavol Bálik
  vedúci Laboratória typografie Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, grafický dizajnér
 • Ľubica Hustá
  riaditeľka festivalu Bratislava Design Week

Členovia v kategórii literatúra

 • Miroslava Vallová
  prekladateľka
 • Pavel Sibyla
  riaditeľ Literárneho informačného centra
Laureáti 2021

Laureáti Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2021 sú známi

V piatok 26. novembra 2021 boli vyhlásení laureáti 26. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Sošku Múzy si v Hlavnej cene odniesli Juraj Johanides, Sláva Daubnerová, Zuzana Gombošová, Andrej Šeban, Ivana Gibová a Juraj Gábor.

Ocenenie Mladý tvorca v tomto roku získali Adam Gajdoš a Kristína Tomanová, Slávka Zámečníková, Andrej Čanecký a Andrej Barčák, Richard Autner, Dominika Moravčíková a Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi).

„Cena Nadácie Tatra banky za umenie patrí k najdôležitejším aktivitám Nadácie. Cítime, že práve počas tohto zložitého obdobia je podpora umenia niečo, za čím si máme absolútne stáť. Rozhodli sme sa preto aj tento rok odmeniť popri laureátoch aj všetkých nominovaných umelcov.“
Michal Liday, predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky

Cenou, ako aj symbolom pocty, je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena a plaketa udelená držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny špeciálne pre túto príležitosť vytvoril slovenský sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získajú aj finančnú odmenu.


LAUREÁTI CENY NADÁCIE TATRA BANKY ZA UMENIE 2021 V KATEGÓRII HLAVNÁ CENA

AUDIOVIZUÁLNE UMENIE

JURAJ JOHANIDES ZA RÉŽIU CYKLU CHVÍĽKA POÉZIE, RTVS

Juraj Johanides študoval filmovú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. „Báseň sa dá prečítať aj za minútu, ale ako dlho trvá, kým ju človek naozaj pochopí?“ pýta sa režisér Juraj Johanides, ktorý natočil pre RTVS reláciu Chvíľka poézie. Odpoveď znie: dlho, niekedy možno aj celý život. Chvíľka poézie vizuálne stvárňuje poézie slovenských, ale aj svetových autorov. Relácia sa na obrazovky RTVS vrátila po pätnástich rokoch. S pôvodným formátom však nemá až tak veľa spoločného, okrem básní domácich a svetových autorov totiž reflektuje aj aktuálne dianie.


DIVADLO

SLÁVA DAUBNEROVÁ ZA RÉŽIU, SCENÁR A HERECKÝ VÝKON V INSCENÁCII MASTERPIECE, SĽUK BRATISLAVA

Režisérka, autorka, performerka a herečka Sláva Daubnerová  zaujíma v sieti súčasných slovenských režisérok a režisérov osobité miesto vďaka špecifickej divadelnej poetike, jasne vyhranenej výpovedi, scénickej podobe i permanentnému experimentu. Masterpiece je sólová pohybovo-vizuálna inscenácia inšpirovaná vnútorným nepokojom, ktorý vedie človeka k objavovaniu. Izolácia, tvorivý proces, pochybnosti, neustále hodnotenie práce, spracovanie (ne)úspechu – kolobeh, v ktorom sa umelci pohybujú pri tvorbe nového diela. Umelec musí prejsť veľmi dlhú cestu, aby nakoniec pochopil, že jedine vtedy, ak zostane sám sebou, má zmysel to, čo robí. Iná cesta už totiž aj tak neexistuje.


DIZAJN

ZUZANA GOMBOŠOVÁ ZA VYTVORENIE BIOMATERIÁLU MALAI, KTORÝ BOL PREZENTOVANÝ NA LAKMÉ FASHION WEEK MUMBAI INDIA 2020

Zuzana Gombošová spoluzaložila v juhozápadnom indickom štáte Kérala startup a dizajnové štúdio Malai, venujúce sa výskumu a vývoju ekologických materiálov na báze bakteriálnej celulózy. Dielo Zuzany Gombošovej bolo prezentované v októbri 2020 na Lakmé Fashion Week Mumbai v Indii v rámci kolekcie doplnkov navrhnutých a vyrobených z biomateriálu Malai, ktorý vytvorila. Kolekcia má názov Malabaricus a je inšpirovaná flórou Malabarského pobrežia. Vyzdvihuje skutočnosť, že za posledných päťdesiat rokov biodiverzita tejto vegetačnej oblasti výrazne klesla, a to najmä z dôvodu ľudskej aktivity.


HUDBA

ANDREJ ŠEBAN ZA AUTORSTVO A INTREPRETÁCIU CD ROCK AND ROLL Z RAČI, VYDAVATEĽSTVO SLNKO RECORDS

Andrej Šeban ako štúdiový hráč nahral viac ako stovku albumov, na desiatkach ďalších je podpísaný ako spoluautor a aranžér, pričom mnohé z nich patria do zlatého fondu slovenskej hudby. Rock and Roll z Rači je výsledkom kontinuálneho a dlhodobého nahrávania, v ktorom sa gitarista a skladateľ rozhodol zmeniť zaužívané postupy. Do štúdia nechodil s jasným cieľom, nechal sa vždy inšpirovať chvíľou a tým, čo cítil, čo ho v danom momente bavilo. A to zaznamenal. Podarilo sa mu nazbierať dlhé hodiny nevšedných inštrumentálnych aj spievaných nápadov. Ich prvým zhmotnením je album Rock and Roll z Rači.


LITERATÚRA

IVANA GIBOVÁ ZA AUTORSTVO POVIEDKOVÉHO KOMIKSU EKLEKTIK BASTARD, VYDAVATEĽSTVO VLNA

Ivana Gibová vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Je laureátkou viacerých literárnych súťaží. Eklektik Bastard s humorom rozpráva o frustráciách, sebarealizácii, nadváhe, starnutí, práci v korporáciách a single živote po tridsiatke. Sarkasticky ladené príbehy písané formou poviedkového komiksu vychádzajú zo života súčasných tridsiatnikov žijúcich v Bratislave. Oslobodzujúca kniha, v ktorej zdanlivo neplatia žiadne pravidlá. Miešajú sa v nej žánre, témy, vedomá povrchnosť s intuitívnou hĺbkou. Jediným pravidlom je tu štýl – literárny i životný.


VÝTVARNÉ UMENIE

JURAJ GÁBOR ZA MULTIKONTEXTUÁLNY PROJEKT DOPĹŇANIE SFÉRY/ COMPLETING THE SPHERE, ŽILINSKÁ NOVÁ SYNAGÓGA

Juraj Gábor je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ateliéru prof. Antona Čierneho. Dielo Completing the Sphere, ktoré vzniklo v Novej synagóge v Žiline, je víziou monumentálnej architektonickej premeny priestoru. Drevená konštrukcia na pomedzí architektúry a sochárstva upriamuje pozornosť na neviditeľnú guľu, ktorá bola architektom Petrom Behrensom vkreslená do kubusu stavby synagógy z roku 1931. Juraj Gábor venoval Sphére štyri roky príprav, ktoré sa týkali priestorového a technického riešenia monumentálneho architektonického vstupu Novej synagógy ako aj ďalšieho programu v ňom. Architektúra Sphéry sa stala na rok 2021 a časť roku 2022, scénou pre výstavy, zvukové projekty, divadelné, pohybové a tanečné predstavenia, ale aj edukačný a komunitný program.


LAUREÁTI CENY NADÁCIE TATRA BANKY ZA UMENIE 2021 V KATEGÓRII MLADÝ TVORCA

AUDIOVIZUÁLNA TVORBA, FILM, TV A ROZHLAS

OZ ARCHTUNG/ADAM GAJDOŠ a KRISTÍNA TOMANOVÁ ZA NÁMET DOKUMENTÁRNEHO SERIÁLU IKONY

Adam Gajdoš v roku 2013 spoluzakladal združenie Archtung, v rámci ktorého inicioval projekt Ikony, ako aj ďalšie aktivity. V roku 2014 sa k občianskemu združeniu Archtung pridala Kristína Tomanová. Dokumentárny seriál Ikony sa venuje generácii architektov, ktorá v druhej polovici 20. storočia formovala tvár slovenských miest aj obraz architekta ako nekompromisnej osobnosti. Seriál natočili najtalentovanejší autori a autorky mladej generácie. Je teda spojením najstaršej generácie architektov s najmladšou generáciou filmárov. Projekt prináša kombináciu dokumentárneho seriálu doplnenú o webovú stránku www.ikony.tv, ktorá podrobnejšie opisuje príbeh vzniku modernistickej architektúry na Slovensku.


DIVADLO

SLÁVKA ZÁMEČNÍKOVÁ ZA TITULNÚ POSTAVU V OPERE KORUNOVÁCIA POPPEY, VIEDENSKÁ ŠTÁTNA OPERA

Slávka Zámečníková zaznamenala raketový štart na svetových operných i koncertných pódiách a patrí medzi naše najväčšie operné nádeje. Od sezóny 2020/2021 je sólistkou Viedenskej štátnej opery. Viedenská inscenácia opery Korunovácia Poppey (L´incoronazione di Poppea) v réžii Jana Lauwersa a v hudobnom naštudovaní Pabla Herasa-Casada s orchestrom Concentus Musicus Wien priniesla pohľad, ktorý by mohol byť inšpiratívny aj v súčasnosti. Slovenská sopranistka naštudovala titulnú postavu po prvýkrát. Farebné čaro sopránu, jeho jas, objem i mäkkosť, ako aj technická pripravenosť sú známe. Prekvapením bola skutočnosť, s akou štýlovou presnosťou sa vyrovnala s barokom.


DIZAJN

ANDREJ & ANDREJ/ANDREJ ČANECKÝ & ANDREJ BARČÁK ZA VIZUÁLNU IDENTITU VYSOKEJ ŠKOLY VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Andrej Čanecký a Andrej Barčák študovali propagačnú grafiku na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru a vizuálnu komunikáciu na Vysokej škole výtvarných umení. Vizuálne identity sa historický vyvíjajú. Vizuálna identita Vysokej školy výtvarných umení výraznou evolúciou či revolúciou neprešla. Mladí dizajnéri metódou špekulatívneho dizajnu vytvorili novú identitu, ako aj celú jej alternatívnu historickú evolúciu, ktorá vychádza z erbu grófa Pálffyho, mecenáša umenia a pôvodného majiteľa budovy školy. Erb s motívom jeleňa mení svoje podoby naprieč históriou, odzrkadľujúc nielen politické zmeny, ale aj umelecké štýly. Na mieru vytvorené písmo sa odvíja od logotypu, ktoré určuje stavbu písma a dotvára celkovú vizuálnu identitu školy.


HUDBA

RICHARD AUTNER ZA AUTORSTVO A INTERPRETÁCIU ALBUMU ODPOVEDE, VYDAVATEĽSTVO SLNKO RECORDS

Richard Autner patrí k najmladšej generácii hercov Činohry Slovenského národného divadla. Študoval herectvo na Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Na svojom debutovom albume sa Richard Autner prezentuje ako skladateľ, textár a spevák a inštrumentálne aj textársky vyzretým dielom naplno odkrýva svoj hudobný talent. Kladie otázky a snaží sa hľadať odpovede. Rovnomennú pieseň Odpovede niektorí poslucháči prirovnávajú k tvorbe legendárneho Deža Ursinyho.


LITERATÚRA

DOMINIKA MORAVČÍKOVÁ ZA KNIHU BÁSNÍ DETI HAMELNU, VYDAVATEĽSTVO SKALNÁ RUŽA

Dominika Moravčíková sa v roku 2019 stala laureátkou súťaží Poviedka a Básne SK/CZ. Básnický debut Deti Hamelnu mladej autorky je zložený z piatich básnických cyklov, ktoré cez jazyk a naratívy mýtov, legiend, povier a proroctiev uchopujú historické aj súčasné javy, akými sú migrácia či etnické konflikty. Jadrom zbierky je rovnomenný cyklus, ktorý vychádzajúc z legendy
o hamelnskom potkaniarovi prechádza do rozvitejšieho rozprávania s množinou lyrických subjektov a naráža na hranice básnickej formy. Deti Hamelnu predstavujú básnické rozprávanie o kolektívnej, až populačnej pominuteľnosti, vykorenení a návrate.


VÝTVARNÉ UMENIE

KVET NGUYEN (HOA NGUYEN THI) ZA AUTORSKÚ VÝSTAVU REFRAMING POSSIBILITIES, SODA GALLERY & ON-LINE

Kvet Nguyen ukončila štúdium fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. „Keď som bola malá, chcela som napísať knihu o svete so spojenými kontinentmi a bez akýchkoľvek hraníc. V tom dnešnom nachádzam bolestivú minulosť s trhlinami v súčasnosti. Dokazujú to fotografie, ktoré sú pre mňa nielen dôkazom existujúcej histórie, ale aj prepojením na môj druhý domov, ktorý moji rodičia opustili. Médium fotografie je však častokrát nástrojom moci za cenu ponižovania iných a privilegovania mocných. Obraciam sa na minulé časy a nachádzam spoločné menovatele v prítomnosti – a to nielen v politických stratégiách, ale aj v narastajúcej traume, ktorá sa dotýka mojej slovensko-vietnamskej identity. Dnes už nedúfam v bezhraničnosť všetkých krajín, ale hľadám východiská z opakujúcej sa histórie“, hovorí o svojej autorskej výstave Kvet Nguyen.


Cena je udeľovaná v 6 kategóriách: audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra a dizajn. Udeľuje sa renomovanému tvorcovi nad 30 rokov a mladému tvorcovi do 30 rokov. Ocenenia sú udeľované za konkrétny umelecký počin v období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021. Členovia Akadémie Cien Nadácie Tatra banky za umenie, ktorú tvoria všetci ocenení od roku 1996, nominovali v tomto roku na ocenenie 252 diel.

Nominácie 2021

NOMINÁCIE CENY NADÁCIE TATRA BANKY ZA UMENIE 2021

KATEGÓGIA AUDIOVIZUÁLNE UMENIE

JURAJ JOHANIDES ZA RÉŽIU CYKLU CHVÍĽKA POÉZIE, RTVS

Juraj Johanides študoval filmovú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. „Báseň sa dá prečítať aj za minútu, ale ako dlho trvá, kým ju človek naozaj pochopí?“ pýta sa režisér Juraj Johanides, ktorý natočil pre RTVS reláciu Chvíľka poézie. Odpoveď znie: dlho, niekedy možno aj celý život. Chvíľka poézie vizuálne stvárňuje poézie slovenských, ale aj svetových autorov. Relácia sa na obrazovky RTVS vrátila po pätnástich rokoch. S pôvodným formátom však nemá až tak veľa spoločného, okrem básní domácich a svetových autorov totiž reflektuje aj aktuálne dianie.


MÁRIA PINČÍKOVÁ ZA RÉŽIU DOKUMENTÁRNEHO FILMU NA ZNAČKY!

Mária Pinčíková je absolventkou bakalárskeho štúdia réžie a scenáristickej tvorby hraného a dokumentárneho filmu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave a magisterského štúdia dokumentárneho filmu na London College of Communication, University of the Arts v Londýne. Film Na značky! je jej prvým celovečerným debutom. Pätnásťtisíc žien a mužov všetkých generácií sa v júli 2018 stretlo v Prahe, aby zacvičili veľkolepé masové choreografie. Sú súčasťou Sokola, ktorý vznikol pred 160 rokmi s cieľom rozvíjať pomocou telocviku a jeho verejnej prezentácie národnú uvedomelosť, kultúrnosť a demokratické hodnoty.


MARTIN ŽIARAN ZA KAMERU VO FILME SPRÁVA A V MINISÉRII HEREC

Martin Žiaran je absolventom kamery na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením prof. Jána Ďuriša. Film Správa je adaptáciou knihy Alfréda Wetzlera – Čo Dante nevidel. Zverejnenie podrobnej 32-stranovej správy o tom, ako tábor smrti fungoval, pomohlo zachrániť životy státisícov ľudí. Herec, trojdielna dramatická miniséria o človeku, ktorý je ochotný pre život v slobode a naplnenie sna zaprieť svoju podstatu. Stanislav Lánik žije v sivých časoch päťdesiatych rokov 20. storočia a pre nepriaznivý kádrový profil svojich rodičov sa ocitá na okraji spoločnosti. Tak ako mnoho iných mladých ľudí i on si musel vybrať – postaviť sa totalitnému režimu, prispôsobiť sa alebo sa na ňom aktívne podieľať.


KATEGÓRIA DIVADLO

LUKÁŠ BRUTOVSKÝ ZA AUTORSTVO A RÉŽIU INSCENÁCIE D1(PRACOVNÝ NÁZOV), SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN

Lukáš Brutovský od roku 2015 pôsobí ako umelecký šéf Slovenského komorného divadla v Martine. D1 (pracovný názov) je scénická báseň o jednom z veľkých mýtov slovenskej súčasnosti – diaľnici D1. D1 – súčasť tisícročného úsilia Slovákov, nesplnený sen, nekonečná a navždy neukojená túžba, romantická vízia, kultúrno-historická epopeja, národný mýtus, metafora národnej povahy. A čo bude potom? Keď sa jedného dňa podarí spojiť Bratislavu s Košicami? Generálna rekonštrukcia celej trasy? Inscenácia ako stavebný proces. Koncentrovaný a štylizovaný pohľad na slovenskú postať. Divadelná báseň, na ktorej sa pracuje.


LADISLAV CMOREJ ZA RÉŽIU PREDSTAVENIA LEPETIT MALÝ PRINC, MESTSKÉ DIVADLO PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA

Ladislav Cmorej ako choreograf spolupracoval so Slovenským národným divadlom, Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava, Štátnou operou v Banskej Bystrici a s režisérmi Romanom Polákom, Ondrejom Spišákom, Martinom Čičvákom, Petrom Mankoveckým, Gabrielou Petrákovou a ďalšími. LEPETIT Malý princ je tanečné, respektíve pohybové divadlo s činoherným presahom a výraznou živou hudobnou zložkou. Ambíciou tvorcov bolo vytvoriť dynamickú, mierne sofistikovanú a poetickú inscenáciu, ktorá osloví a má čo povedať dospelému divákovi ako i deťom. Hlavným cieľom inscenácie bolo distribuovať divákom čo najviac hravosti a radosti.


SLÁVA DAUBNEROVÁ ZA RÉŽIU, SCENÁR A HERECKÝ VÝKON V INSCENÁCII MASTERPIECE, SĽUK BRATISLAVA

Režisérka, autorka, performerka a herečka Sláva Daubnerová  zaujíma v sieti súčasných slovenských režisérok a režisérov osobité miesto vďaka špecifickej divadelnej poetike, jasne vyhranenej výpovedi, scénickej podobe i permanentnému experimentu. Masterpiece je sólová pohybovo-vizuálna inscenácia inšpirovaná vnútorným nepokojom, ktorý vedie človeka k objavovaniu. Izolácia, tvorivý proces, pochybnosti, neustále hodnotenie práce, spracovanie (ne)úspechu – kolobeh, v ktorom sa umelci pohybujú pri tvorbe nového diela. Umelec musí prejsť veľmi dlhú cestu, aby nakoniec pochopil, že jedine vtedy, ak zostane sám sebou, má zmysel to, čo robí. Iná cesta už totiž aj tak neexistuje.


KATEGÓRIA DIZAJN

ZUZANA GOMBOŠOVÁ ZA VYTVORENIE BIOMATERIÁLU MALAI, KTORÝ BOL PREZENTOVANÝ NA LAKMÉ FASHION WEEK MUMBAI INDIA 2020

Zuzana Gombošová spoluzaložila v juhozápadnom indickom štáte Kérala startup a dizajnové štúdio Malai, venujúce sa výskumu a vývoju ekologických materiálov na báze bakteriálnej celulózy. Dielo Zuzany Gombošovej bolo prezentované v októbri 2020 na Lakmé Fashion Week Mumbai v Indii v rámci kolekcie doplnkov navrhnutých a vyrobených z biomateriálu Malai, ktorý vytvorila. Kolekcia má názov Malabaricus a je inšpirovaná flórou Malabarského pobrežia. Vyzdvihuje skutočnosť, že za posledných päťdesiat rokov biodiverzita tejto vegetačnej oblasti výrazne klesla, a to najmä z dôvodu ľudskej aktivity.


ŠTEFAN KLEIN ZA DIZAJN A INŽINIERING AIRCAR 5.0, PREMIÉROVÝ LET NITRA – BRATISLAVA

Štefan Klein je priemyselný dizajnér, konštruktér a dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Od roku 1990 pôsobí na Katedre dizajnu na VŠVU. V roku 1993 založil samostatný Ateliér transport dizajn zameraný na problematiku navrhovania dopravných prostriedkov. Lietajúce auto Štefana Kleina AirCar 5.0 má za sebou 80-kilometrový let z Nitry do Bratislavy. Išlo o prvé pristátie tohto nezvyčajného stroja na medzinárodnom letisku. Prototyp, ktorý má za sebou už takmer päťdesiat hodín letových skúšok, absolvoval presun z letiska v Nitre cestovnou rýchlosťou 170 km/h. Cesta trvala približne 25 minút.


ZUZANA ZMATEKOVÁ ZA DIZAJNÉRSKY PROJEKT AMENGE, TVORBA TEXTILNÉHO DIZAJNU Z KRESIEB RÓMSKYCH DETÍ

Zuzana Zmateková študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Aalto School of Art, Design and Architecture v Helsinkách. Amenge v rómčine znamená „nám“. Projekt Amenge je založený na spolupráci rómskych detí a mládeže a ich optikou prezentuje rómsku skúsenosť, vizuálnu kultúru ako aj osobné preferencie, zážitky a predstavy. Cieľom bolo otvoriť medzikultúrny dialóg a viesť k podpore vzájomnej tolerancie a pochopeniu kultúrnych odlišností. Výsledkom projektu je dizajnérska kolekcia, ktorú autorka projektu a textilná dizajnérka navrhla v spolupráci s deťmi z Luníka IX.


KATEGÓRIA HUDBA

ANDREA BUČKO a DOMINIKA KAVASCHOVÁ ZA AUTORSTVO A INTERPRETÁCIU ALBUMU MORENA, VYDAVATEĽSTVO MERCH

Andrea Bučko je vyštudovaná divadelná režisérka a dramaturgička, no ostatné roky sa venuje najmä hudbe. Dominika Kavaschová absolvovala Štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 2013, na scéne Slovenského národného divadla sa však po prvýkrát objavila už v roku 2009. Debutový album autorskej dvojice Morena obsahuje trinásť piesní, v ktorých autorky spievajú o láske, vzťahoch a sebapoznaní. „Piesne znejú vtipne aj dojímavo. Boli robené s láskou, veľkou úprimnosťou a cítime z nich intimitu. Každá žena sa nájde minimálne v jednej skladbe,“ hovoria o albume Andrea a Dominika.


DAVID KOLLAR ZA SPOLUAUTORSTVO A INTERPRETÁCIU ALBUMU UNEXPECTED ISOLATION, VYDAVATEĽSTVO HEVHETIA

David Kollar sa radí medzi najvýraznejšie postavy súčasnej európskej avantgardnej a experimentálnej hudby. Jeho spolupráca s nórskym trubkárom a multiinštrumentalistom Arvem Henriksenom sa začala v roku 2018. Dobre začatý hudobný dialóg preniesli, z dôvodu pandémie do virtuálneho priestoru, kde začali spolu komponovať nové skladby. Základný hudobný materiál obohacovali o nové zvukové dimenzie. Vďaka ich práci so zvukom vystihli atmosféru času vynútenej izolácie a vytvorili druhý spoločný album Unexpected Isolation, ktorý nepripomína mimoriadny čas pandémie iba názvom.


ANDREJ ŠEBAN ZA AUTORSTVO A INTREPRETÁCIU CD ROCK AND ROLL Z RAČI, VYDAVATEĽSTVO SLNKO RECORDS

Andrej Šeban ako štúdiový hráč nahral viac ako stovku albumov, na desiatkach ďalších je podpísaný ako spoluautor a aranžér, pričom mnohé z nich patria do zlatého fondu slovenskej hudby. Rock and Roll z Rači je výsledkom kontinuálneho a dlhodobého nahrávania, v ktorom sa gitarista a skladateľ rozhodol zmeniť zaužívané postupy. Do štúdia nechodil s jasným cieľom, nechal sa vždy inšpirovať chvíľou a tým, čo cítil, čo ho v danom momente bavilo. A to zaznamenal. Podarilo sa mu nazbierať dlhé hodiny nevšedných inštrumentálnych aj spievaných nápadov. Ich prvým zhmotnením je album Rock and Roll z Rači.


KATEGÓRIA LITERATÚRA

IVANA GIBOVÁ ZA AUTORSTVO POVIEDKOVÉHO KOMIKSU EKLEKTIK BASTARD, VYDAVATEĽSTVO VLNA

Ivana Gibová vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Je laureátkou viacerých literárnych súťaží. Eklektik Bastard s humorom rozpráva o frustráciách, sebarealizácii, nadváhe, starnutí, práci v korporáciách a single živote po tridsiatke. Sarkasticky ladené príbehy písané formou poviedkového komiksu vychádzajú zo života súčasných tridsiatnikov žijúcich v Bratislave. Oslobodzujúca kniha, v ktorej zdanlivo neplatia žiadne pravidlá. Miešajú sa v nej žánre, témy, vedomá povrchnosť s intuitívnou hĺbkou. Jediným pravidlom je tu štýl – literárny i životný.


LACO KERATA ZA AUTORSTVO KNIHY POVIEDOK NA OKRAJI MOJEJ HORY, VYDAVATEĽSTVO KK BAGALA

Laco Kerata je absolventom divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde získal aj doktorát z dramaturgie. Na okraji mojej hory je kniha smutno-smiešnych poviedok zvyčajne o živote v malom meste z pohľadu detského hrdinu, ktorý má svoj zvláštny, trochu absurdný pohľad na svet, bujnú fantáziu a všeličo si bizarne domýšľa. Nie je to vôbec iba také dobré nevinné dieťa, ktoré by sa malo na svet dívať iba s láskou. Je v ňom aj vzdor, hnev a aj akási tendencia prejavovať krutosť. Vníma aj historické udalosti, ktorým nie vždy rozumie, a preto si ich vykladá po svojom. Vie, že život je nespravodlivý a dospelí si často nevedia dať rady aj s elementárnymi problémami.


JÁN ŠTRASSER ZA AUTORSTVO KNIHY OTVÁRACIE HODINY, VYDAVATEĽSTVO MODRÝ PETER

Ján Štrasser začal publikovať v polovici šesťdesiatych rokov – venoval sa poézii a literárnej kritike. Kniha Otváracie hodiny je súborným básnickým dielom, kompletným vydaním autorovej poézie. V knihe sa nachádzajú básne napísané a publikované ešte pred jeho debutom Odriekanie (1968), v ktorom sa vtedajšou dominujúcou senzualistickou poetikou usiloval vyjadriť vlastné subjektívne pocity. Kniha Otváracie hodiny obsahuje aj nové básne, ktoré zatiaľ neboli publikované v konkrétnej zbierke a zahŕňa viac ako päťdesiat rokov autorovej tvorby, ktorú je pomerne zložité definovať, keďže sa za to polstoročie značne menila a modifikovala.


KATEGÓRIA VÝTVARNÉ UMENIE

RADOVAN ČEREVKA ZA AUTORSKÚ VÝSTAVU BUDOVANIE SKUTOČNÉHO TELA, KUNSTHALLE LAB BRATISLAVA

Radovan Čerevka je držiteľom hlavnej ceny z Trienále grafiky SSG v Banskej Bystrici (2012) a laureátom Ceny Oskára Čepana (2013). Prostredníctvom výstavy Budovanie skutočného tela kladie autor dôraz na novodobé snahy o kult tela a hlavne na to, ako je tzv. sparťanský mýtus bojovnosti a sily mediálne forsírovaný. Predovšetkým permanentnú prítomnosť tohto archaického ideálu fyzickej zdatnosti vo fenoméne body buildingu. Autor zámerne využíva stratégiu transformácie tela do znaku, do nádoby – napríklad gréckeho typu amfory, ktorá spätne vytvára afekt telesnej alúzie.


JURAJ GÁBOR ZA MULTIKONTEXTUÁLNY PROJEKT DOPĹŇANIE SFÉRY/ COMPLETING THE SPHERE, ŽILINSKÁ NOVÁ SYNAGÓGA

Juraj Gábor je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ateliéru prof. Antona Čierneho. Dielo Completing the Sphere, ktoré vzniklo v Novej synagóge v Žiline, je víziou monumentálnej architektonickej premeny priestoru. Drevená konštrukcia na pomedzí architektúry a sochárstva upriamuje pozornosť na neviditeľnú guľu, ktorá bola architektom Petrom Behrensom vkreslená do kubusu stavby synagógy z roku 1931. Juraj Gábor venoval Sphére štyri roky príprav, ktoré sa týkali priestorového a technického riešenia monumentálneho architektonického vstupu Novej synagógy ako aj ďalšieho programu v ňom. Architektúra Sphéry sa stala na rok 2021 a časť roku 2022, scénou pre výstavy, zvukové projekty, divadelné, pohybové a tanečné predstavenia, ale aj edukačný a komunitný program.


AUREL HRABUŠICKÝ a SILVIA ILEČKOVÁ ZA AUTORSKÉ SPRACOVANIE MONOGRAFIE KAROL ONDREIČKA (1898 – 1961), VYDAVATEĽSTVO SLOVART

Kunsthistorici Aurel Hrabušický a Silvia Ilečková sa rozhodli podrobnejšie predstaviť život a tvorbu Karola Ondreičku. Meno Karola Ondreičku (1898 – 1961) pretrváva v povedomí kultúrnej verejnosti, ale o účinkovaní tohto umelca sa príliš veľa dokladov nezachovalo. Autori monografie objasňujú umeleckú prácu tohto výtvarníka na pozadí zložitých kultúrnych pomerov, ktoré sa odrazili v jeho maliarskom diele. Z odstupu času o to viac vyniká jeho práca ilustrátora, knižného a časopiseckého grafika – v týchto odboroch patrí Karol Ondreička medzi kľúčové osobnosti slovenskej výtvarnej scény prvej polovice 20. storočia.

 

 

Nominácie na Hlavnú cenu Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2021 - Tlačová správa

KTO ZÍSKA CENU NADÁCIE TATRA BANKY ZA UMENIE V TOMTO ROKU?

Nominácie 26. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie sú už známe. Porota zverejnila mená umelcov, ktorí sa v ostatnom roku zaslúžili o mimoriadny umelecký počin. Mená laureátov Ceny spoznáme 26. novembra o 19:00 hod. Rovnako ako v minulom roku budú výsledky zverejnené online na sociálnych sieťach Tatra banky.

Laureáti Ceny Nadácie Tatra banky v kategórii Hlavná cena už tradične získajú bronzovú sošku Múzy z dielne Daniela Brunovského a finančnú odmenu. Keďže Nadácia Tatra banky považuje podporu umenia za kľúčovú, rozhodla sa zvýšiť finančnú odmenu v kategórii Hlavná cena zo 6 600 EUR na 10 000 EUR a v kategórii Mladý tvorca z 3 300 EUR na 5 000 EUR.

Všetci nominovaní umelci budú aj tento rok finančne odmenení sumou 5 000 EUR.

AUDIOVIZUÁLNA TVORBA

Juraj Johanides za réžiu cyklu Chvíľka poézie

Mária Pinčíková za réžiu dokumentárneho filmu Na značky!

Martin Žiaran za kameru vo filme Správa a v minisérii Herec

DIVADLO

Lukáš Brutovský za autorstvo a réžiu inscenácie D1 (pracovný názov), Slovenské komorné  divadlo Martin

Ladislav Cmorej za réžiu predstavenia LEPETIT Malý princ, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Sláva Daubnerová za réžiu, scenár a herecký výkon v inscenácii Masterpiece, SĽUK

DIZAJN

Zuzana Gombošová za vytvorenie biomateriálu Malai, ktorý bol prezentovaný na Lakmé Fashion Week, Mumbai India 2020

Štefan Klein za dizajn a inžiniering AirCar 5.0, premiérový let Nitra – Bratislava

Zuzana Zmateková za dizajnérsky projekt Amenge, tvorba textilného dizajnu z kresieb rómskych detí

HUDBA

Andrea Bučko, Dominika Kavaschová za autorstvo a interpretáciu albumu Morena, vydavateľstvo Merch

David Kollar za spoluautorstvo a interpretáciu albumu Unexpected Isolation, vydavateľstvo Hevhetia

Andrej Šeban za autorstvo a interpretáciu albumu Rock and Roll z Rači, vydavateľstvo Slnko Records

LITERATÚRA

Ivana Gibová za autorstvo poviedkového komiksu Eklektik bastard, vydavateľstvo Vlna

Laco Kerata za autorstvo knihy poviedok Na okraji mojej hory, vydavateľstvo KK Bagala

Ján Štrasser za autorstvo knihy Otváracie hodiny, vydavateľstvo Modrý Peter

VÝTVARNÉ UMENIE

Radovan Čerevka za autorskú výstavu Budovanie skutočného tela, Kunsthalle LAB, Bratislava

Juraj Gábor za multikontextuálny projekt Dopĺňanie Sphéry/ Completing the Sphere, Nová synagóga, Žilina

Aurel Hrabušický, Silvia Ilečková za autorské spracovanie monografie Karol Ondreička (1898 – 1961), vydavateľstvo Slovart

V roku 2021 zasadli do poroty:
Michal Liday (predseda poroty a predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky)
Audiovizuálna tvorba:
Wanda Adamík Hrycová, Peter Bebjak
Divadlo:
Michal Vajdička, Richard Stanke
Dizajn:
Vlasta Kubušová, Pavol Bálik
Hudba:
Michal Novinski, Matej Drlička
Literatúra:
Miroslava Vallová, Koloman Kertész Bagala
Výtvarné umenie:
Bohunka Koklesová, Alexandra Kusá

Tento rok porota vyberala z viac ako 250 nominácií, ktoré navrhla Akadémia Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Akadémiu tvoria všetci žijúci ocenení, ktorí cenu získali od jej vzniku v roku 1996. Porota následne rozhodne o 3 umelcoch, autoroch, ktorí sa dostanú do užšieho výberu (shortlistu), a následne o 1 ocenenom v každej kategórii.