Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2021

Cena Nadácie Tatra banky chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.

Cena je udeľovaná v 6 kategóriách: audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra a dizajn. Udeľuje sa renomovanému tvorcovi nad 30 rokov a mladému tvorcovi do 30 rokov. Ocenenia sú udeľované za konkrétny umelecký počin v období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021.

Cenou, ako aj symbolom pocty, je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena a plaketa udelená držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny špeciálne pre túto príležitosť vytvoril slovenský sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získajú aj finančnú odmenu.

V piatok 26. novembra 2021 budú prostredníctvom sociálnych sietí vyhlásení laureáti 26. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie.

Porota 2021

Predseda poroty

 • Michal Liday
  predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky

Členky v kategórii výtvarné umenie

 • Alexandra Kusá
  generálna riaditeľka SNG
 • Bohunka Koklesová
  rektorka VŠVU

Členovia v kategórii hudba

 • Matej Drlička
  generálny riaditeľ SND
 • Michal Novinski
  hudobný skladateľ

Členovia v kategórii divadlo

 • Michal Vajdička
  divadelný režisér, vedúci katedry herectva DF VŠMU
 • Richard Stanke
  člen Činohry SND

Členovia v kategórii film

 • Wanda Adamík Hrycová
  filmová producentka
 • Peter Bebjak
  filmový režisér

Členovia v kategórii dizajn

 • Pavol Bálik
  grafický dizajnér, docent VŠVU
 • Vlasta Kubušová
  produktová a materiálová dizajnérka

Členovia v kategórii literatúra

 • Koloman Kertész Bagala
  vydavateľ slovenskej literatúry
 • Miroslava Vallová
  prekladateľka
Štatút 2021

Štatút 26. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie na rok 2021

V štatúte na rok 2021 nastalo niekoľko zmien:

 • veková hranica pre kategóriu Mladý tvorca sa znížila do 30 rokov
 • Hlavná cena sa udeľuje umelcovi nad 30 rokov
 • finančná odmena sa v kategórii Mladý tvorca zvýšila z 3 300 EUR na 5 000 EUR
 • finančná odmena sa v kategórii Hlavná cena zvýšila z 6 600 EUR na 10 000 EUR
 • všeobecne sa uprednostňuje tvorba pred interpretáciou
 • v kategórii Literatúra sa do úvahy berú nominácie v žánroch poézia a próza, nezahŕňajú sa sem publicistika a vedecké publikácie
 • v kategórii Hudba sa uprednostňuje súčasná hudba pred historickou
 • v prípade, že tvorcom diela je kolektív, ktorého súčasťou je aj zahraničný tvorca, nominovaný je iba slovenský umelec

Misia

Cena Nadácie Tatra banky za umenie chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.

Kategórie a ceny

Ocenenia sú udeľované v 6 kategóriách za konkrétny umelecký počin v období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021:

Audiovizuálna tvorba: filmové alebo televízne dielo a rozhlas, príp. iné počiny v rámci žánru

Divadlo: opera, činohra, balet, tanec, muzikál, príp. iné počiny v rámci žánru

Hudba: operná, klasická, alternatívna, populárna, príp. iné počiny v rámci žánru. Uprednostňujú sa tvorba pred interpretáciou a súčasná hudba pred historickou.

Literatúra: poézia, próza príp. iné počiny v rámci žánru. Do tejto kategórie nepatria publicistika alebo vedecké publikácie.

Výtvarné umenie: grafika, fotografia, maľba, socha, multimédiá, príp. iné počiny v rámci žánru

Dizajn: priemyselný, produktový, úžitkového umenia, príp. iné počiny v rámci žánru

V každej kategórii bude udelená 1 hlavná cena pre umelca, autora nad 30 rokov a 1 cena Mladý tvorca do 30 rokov. Tento štatút pripúšťa aj možnosť, že porota môže rozhodnúť, že cena v niektorej kategórií udelená nebude.

Na ocenenie môže byť nominovaný jednotlivec alebo kolektív umelcov, autorov.

V prípade, že tvorcom diela je kolektív, ktorého súčasťou je aj zahraničný tvorca, nominovaný je iba slovenský umelec.

Na udelenie hlavnej ceny môže byť nominovaný žijúci umelec, autor, ktorý je štátnym príslušníkom SR alebo má trvalý pobyt na území SR.

Hlavná cena môže byť udelená umelcovi, autorovi len raz za život. V kategórií Hlavná cena sa ocenenie získava za tvorbu (nie za interpretáciu diela).

Cena Mladý tvorca môže byť udelená umelcovi, autorovi len raz za život. V kategórií Mladý tvorca sa ocenenie získava za tvorbu (nie za interpretáciu diela).

Ocenený Mladý tvorca môže neskôr získať hlavnú cenu.

Odmeny oceneným

Hlavná cena je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 10 000 EUR a s odovzdaním bronzovej sochy.

Cena Mladý tvorca je spojená s finančnou odmenou od Nadácie Tatra banky vo výške 5 000 EUR a s odovzdaním bronzovej plakety.

V prípade kolektívu sa udeľuje 1 socha alebo 1 plaketa a finančná odmena (Hlavná cena 10 000 EUR, Mladý tvorca 5 000 EUR) sa rozdelí rovnakým dielom medzi všetkých.

Akadémia

Akadémiu Cien Nadácie Tatra banky za umenie tvoria všetci žijúci ocenení, ktorí cenu získali od jej vzniku v roku 1996. Poslaním jednotlivých členov Akadémie (každý jednotlivo a sám za seba) je navrhovať nominácie na ocenenia, z ktorých Porota vyberá 3 umelcov, autorov na shortlist a následne 1 oceneného v každej kategórii. Člen Akadémie môže nominovať  len v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ale môže tak urobiť aj v iných (vo všetkých) kategóriách.

Porota

Porota pozostáva z 13 členov.

Za každú kategóriu sú v nej 2 členovia, experti na danú oblasť (2 za divadlo, 2 za výtvarné umenie, 2 za audiovíziu, 2 za dizajn, 2 za hudbu, 2 za literatúru).

Trinástym členom a zároveň predsedom poroty je predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Člen poroty môže byť súčasne členom Akadémie.

Porota sa vymenováva iba na aktuálny rok.

PROCES ROZHODOVANIA O UDELENÍ OCENENÍ MÁ 7 KROKOV:

KROK Č. 1
Zostavenie longlistu nominovaných akadémiou: 1. 6. – 30. 6. 2021

Každý člen Akadémie má právo navrhnúť 3 nominácie na hlavnú cenu (nad 30 rokov) a 3 nominácie na cenu Mladý tvorca (pod 30 rokov). Člen Akadémie prioritne nominuje v kategórii, za ktorú získal ocenenie, ak má však záujem, môže nominovať aj v iných (vo všetkých) kategóriách.

Člen Akadémie v nominácii na longlist uvedie:
– meno umelca, autora, ktorého navrhuje,
– v akej kategórii (Hlavná cena – audiovízia, divadlo, hudba, literatúra, výtvarné umenie, dizajn, Mladý tvorca – v rovnakých kategóriách)
– konkrétne dielo, umelecký počin

Musí ísť o dielo, ktoré vzniklo alebo bolo zverejnené v období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021.
Môže ísť aj o dielo zrealizované (odohrané, vystavené, vytvorené a pod.) aj v zahraničí, avšak umelec je štátnym príslušníkom SR alebo má trvalý pobyt na území SR.

V jednej kategórii môže byť umelec navrhovaný za rôzne diela.

Týmto nominačným procesom vzniká tzv. longlist.

V prípade nesprávneho zaradenia nominovaného diela Akademikom na long list, môže vyhlasovateľ Ceny Nadácie Tatra banky, umiestniť dané dielo do kategórie, do ktorej spadá na základe zistených skutočností a štatútu.

KROK Č. 2
Spracovanie longlistu, overenie údajov, získanie súhlasu umelcov s nomináciou:
júl 2021

KROK Č. 3
Zostavenie shortlistu porotcami: júl/august 2021

Z longlistu vytvoreného členmi akadémie vyberá dvojica porotcov za svoju kategóriu shortlist 3 nominácií (vyberie z longlistu 3 konkrétne diela ako favoritov na ocenenie). Ak sa rozhodne, môže po zrelej a odôvodnenej úvahe, ale výlučne vo výnimočných prípadoch doplniť na shortlist svojej kategórie ešte 1 nomináciu, tzv. divokú kartu, z longlistu aj mimo neho. Nominácia mimo tzv. longlistu Akadémie môže prebehnúť len za mimoriadne výnimočných okolností a s mimoriadne dôveryhodným zdôvodnením pre všetkých členov Poroty. Takáto nominácia musí byť bez akýchkoľvek pochybností, uskutočnená len vo výnimočných prípadoch a obhájiteľná pred všeobecnou odbornou a novinárskou verejnosťou.

KROK Č. 4
Príprava podkladov na zasadnutie poroty: august 2021

KROK Č. 5
Distribúcia podkladov porote: 1. 9. 2021

KROK Č. 6
Zasadnutie poroty, rozhodnutie o ocenených: začiatok októbra 2021

Všetci porotcovia získavajú pred zasadnutím Poroty materiály o všetkých shortlistovaných nominovaných umelcoch, tvorcoch a ich dielach.

Zasadnutie Poroty, na ktorom sa rozhodne o víťazoch prebehne prvý októbrový týždeň 2021. Na zasadnutie Poroty prichádza dvojica porotcov zladená za svoju kategóriu, a má pripravenú (1-slajdovú) obhajobu pre každé nominované dielo (prečo by malo/nemalo získať ocenenie).

Zasadnutie Poroty je neverejné a o jeho priebehu sú členovia povinní zachovávať striktnú mlčanlivosť. Táto povinnosť zaniká po oficiálnom vyhlásení výsledkov v deň udeľovania cien, ktorý prebehne 26. 11. 2021.

Zasadnutie Poroty je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov Poroty.

Porota na zasadnutí hlasuje v každej kategórii za udelenie Hlavnej ceny, ako aj ceny Mladý tvorca nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen poroty má 1 hlas. V mimoriadnom prípade má predseda Poroty právo použiť 2 hlasy.

V prípade špeciálnej ceny Mladý tvorca sa na galavečere nezverejňujú 3 nominácie, ale len víťaz. V prípade Hlavnej ceny sa na galavečere zverejňujú aj 3 nominovaní.

V prípade, že sa nominovaný v niektorej z kategórií zriekne svojej nominácie, postupuje sa nasledovne:
– 2 garanti danej kategórie navrhnú nového oceneného z longlistu Akadémie,
– návrh na nového oceneného bude zaslaný členom poroty na odsúhlasenie (per rollam),
– porota schváli náhradného oceneného nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

KROK Č. 7
Udelenie cien: 26. 11. 2021

Špeciálna cena

Porota má právo navrhnúť zo shortlistu jednu špeciálnu cenu v danom ročníku vo výške 6 600 EUR. Návrh na špeciálnu cenu musí byť odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou porotcov prítomných na zasadnutí.

Štatút ocenení určuje Nadácia Tatra banky ako vyhlasovateľ.