u
Grantový program Umenie

Audiovizuálna tvorba

u

Audiovizuálna tvorba 2021

Grantový program na podporu umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť audiovizuálnej tvorby, filmu, TV a rozhlasu.

Chceme, aby študenti na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť audiovizuálnej tvorby, filmu, TV a rozhlasu mohli svoje teoretické vedomosti podporiť svojou aktívnou tvorbou. Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s umelcami.

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 2 000 EUR podporí projekty, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť audiovizuálnej tvorby, filmu, TV a rozhlasu reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Termín otvorenia:
01. júna (pondelok)
Termín odovzdania projektov:
15. septembra (streda)
Celková suma grantu:
20 000 EUR
Kritériá grantového programu

Grantový program na podporu umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť audiovizuálnej tvorby, filmu, TV a rozhlasu.

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 2 000 EUR podporí projekty, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť audiovizuálnej tvorby, filmu, TV a rozhlasu reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Aká je výška podpory pre grantový program?

Nadácia Tatra banky celkovo vyčlenila na grantový program sumu 20 000 EUR.

Aké sú ciele Grantového programu?

Chceme, aby študenti na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť audiovizuálnej tvorby, filmu, TV a rozhlasu mohli svoje teoretické vedomosti podporiť aktívnou tvorbou. Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s renomovanými umelcami alebo s učiteľmi. Aby sa „nadýchali“ tvorivej atmosféry a priučili sa tvorivým postupom. Študenti môžu priamo v tímoch aktuálnych tvorcov realizovať reálne tvorivé práce aj s praktickými výstupmi.

Podporíme priame náklady potrebné na túto tvorbu.

Cieľová skupina

Formálne granty udelíme:

 • fyzickým osobám: etablovaným umelcom, pedagógom alebo slobodným tvorcom (z dvojice študent – pedagóg/umelec je formálnym žiadateľom o grant pedagóg/umelec)
 • právnickým osobám:
  • vysokým školám, ktorých súčasťou sú vybrané fakulty: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ústav dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (z dvojice študent – vysoká škola je formálnym žiadateľom o grant vysoká škola)
  • mimovládnym neziskovým organizáciám zameraným na podporu a rozvoj umenia.

Kritériá programu

Podporíme tvorivú činnosť študentov, ktorá bude nadväzovať na ich vzdelávací proces, pričom budeme sledovať obsahové kritériá programu:

 • originalitu a invenčnosť tvorby,
 • praktické výstupy tvorivej činnosti,
 • počet študentov a spôsob ich zapojenia do procesu tvorby,
 • pedagogickú stránku tvorivých postupov a činností,
 • využiteľnosť výsledkov tvorby, ktorá bude súčasťou projektov na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť audiovizuálnej tvorby, filmu, TV a rozhlasu.

Technické kritériá programu

 • Z programu môžu byť hradené len výdavky na realizáciu aktivít opísaných v predloženom projekte
 • Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky môžu byť použité výhradne na náklady potrebné na tú časť umeleckej tvorby, ktorej sa priamo zúčastnia študenti
 • Realizáciu projektu naplánujte od novembra 2021 do konca novembra 2022

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky v pondelok 1. júna 2021 verejne vyhlási kritériá programu tak, aby boli dostupné vysokým školám, umelcom a mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré sú menované v cieľovej skupine grantového programu
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 15. septembra 2021 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

 • Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložene projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s vysokými školami, na ktorých budú realizované úspešné vzdelávacie projekty
 • Grant bude poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy
 • Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu

Hodnotiace kritériá a ich význam v škále hodnotenia

Kritérium Možný počet bodov
Originalita a invenčnosť tvorby 0 – 12
Počet a spôsob zapojenia študentov do tvorivej činnosti 0 – 6
Výstupy tvorivej činnosti 0 – 11
Pedagogická stránka tvorivej činnosti 0 – 11
SPOLU 0 – 40
Podporené projekty v roku 2019

V roku 2019 bolo do grantového programu Viac umenia, k termínu uzávierky 29.9.2019,  prijatých 108 žiadostí v oblasti audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, divadlo, hudba, výtvarné umenie, v ktorých umelci žiadali spolu 209 334,09 EUR, a 57 žiadostí v oblasti literatúra.

Hodnotiaca komisia doporučila rozdeliť sumu 59 600 EUR medzi 39 projektov mladých umelcov.

Všetky podporené projekty si môžete pozrieť tu.