v
Grantový program Vzdelanie

Digital pre stredné školy

v

Program pre stredné školy

Nadácia Tatra banky, sumou do výšky 3000 EUR, podporí tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií, realizujúcich projekt na pôde niektorého zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou.

Formálne, teda podporíme slovenské gymnáziá a odborné stredné školy s maturitou (verejné, cirkevné aj súkromné) pričom podmienkou je, že všetky náklady projektu, budú použité na výskumnú prácu tímov, ktorých súčasťou musia byť študenti týchto stredných škôl.

Expertná komisia pre program Digital pre stredné školy:

 • Juraj Bojkovský
  riaditeľ odboru digitálnych kanálov, Tatra banka
 • Daniel Minárik
  Chief Data Officer, Tatra banka
 • Marek Zeman
  vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov, Tatra banka
 • Peter Truchan
  vedúci oddelenia digitálneho marketingu, Tatra banka
Termín otvorenia:
02. septembra (pondelok)
Termín odovzdania projektov:
14. októbra (pondelok)
Celková suma grantu:
20 000 EUR
Kritériá grantového programu

Grantový program Digital pre stredné školy

Nadácia Tatra banky, sumou do výšky 3000 EUR, podporí tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií, realizujúcich projekt na pôde niektorého zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou. Formálne, teda podporíme slovenské gymnáziá a odborné stredné školy s maturitou (verejné, cirkevné aj súkromné) pričom podmienkou je, že všetky náklady súvisiace s projektom, budú použité na výskumnú prácu tímov, ktorých súčasťou musia byť študenti týchto stredných škôl.

Cieľ programu

Podporíme aktívne skupiny zložené zo študentov, pedagógov a odborníkov zo škôl či z externého prostredia, ktorí spolu realizujú projekt v oblasti aplikovanej a priemyselnej informatiky, pri ktorom využijú IT a digitálne zručnosti svojich študentov.

Podporíme priame náklady projektových tímov, ktorých členmi budú študenti tak, aby mohli realizovať svoje projekty aj s možnými praktickými výstupmi.

Cieľová skupina

Podporíme tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií, realizujúcich projekt na pôde niektorého zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou.

Formálne, teda podporíme slovenské gymnáziá, odborné stredné školy s maturitou (verejné, cirkevné aj súkromné) a mimovládne neziskové organizácie, pričom podmienkou je, že všetky náklady projektu, budú použite na výskumnú prácu tímov, ktorých súčasťou musia byť študenti týchto stredných škôl.

Kritériá programu

Podporíme prácu na praktickom projekte využívajúcom a rozširujúcom digitálne a IT zručnosti študentov stredných škôl, ktoré bude nadväzovať na ich vzdelávací proces, pričom budeme sledovať obsahové kritéria programu:

 • originalitu, inovačný charakter alebo invenčnosť predmetu projektu,
 • praktickú využiteľnosť výstupov projektu,
 • medzi-sektorový prístup k projektu,
 • využiteľnosť projektu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na stredných školách, na ktorých budú projekty realizované, poprípade ich aplikácia aj pre študentov ostatných stredných škôl.

Technické kritériá programu

 • Z programu môžu byť hradené iba výdavky na realizáciu aktivít opísaných v predloženom projekte.
 • Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky môžu byť použité výhradne na náklady potrebné na zrealizovanie výskumnej činnosti pracovných tímov.
 • Realizáciu projektu naplánujte počas roku 2025.

Aká je výška podpory pre grantový program?

 • Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program sumu 20 000 EUR.
 • Jeden projekt Nadácia Tatra banky podporí sumou maximálne 3 000 EUR.
 • Podporíme maximálne dva projekty realizované na rovnakej strednej škole.

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky 2. septembra 2024 verejne vyhlási kritéria programu tak, aby boli dostupné stredným školám, pre ktoré je program určený,
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov.

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 14. októbra 2024 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

 • Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu.
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky.
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom.
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant.

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s predkladateľmi, ktorí budú realizovať úspešné vzdelávacie projekty.
 • Grant bude poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy. Grantovú podporu je možné čerpať až po podpise zmluvy oboma stranami.
 • Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania.
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu, bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu.

Hodnotiace kritériá a ich význam v škále hodnotenia

Kritérium Možný počet bodov
Originalita a invenčnosť projektu 0 – 30
Praktická využiteľnosť výstupov projektu 0 – 15
Zlepšovanie vzdelávacieho procesu na pozadí realizovaného projektu 0 – 15
Medzi-sektorový prístup projektu a účasť študentov na ňom 0 – 10
Formálna stránka projektu (rozpočet, merateľnosť výstupov,…) 0 – 5
SPOLU 0 – 75
Podporené projekty v roku 2023

Správna rada Nadácie Tatra banky sa rozhodla na odporúčanie Poradného výboru podporiť 9 najlepších žiadostí sumou 20 000 €.

Súkromné gymnázium Banskobystrické, Ružová ulica 15574/15B, Banská Bystrica EmoBrain EduTech: Spojenie mysle a vzdelávania 2 261  €
Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra Športovo – diagnostické centrum 900  €
Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove Digi SkillUp 1 772  €
Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň Časomiera 2 974  €
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Rozvoj projektu CROSS 2 995  €
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce EduInfoTech 1 500  €
Akadémia LEAF – LEAF Academy Rozvoj Amatérskych Experimentálnych Rakiet 2 500  €
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Autonómny robot TIMMO 2 500  €
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Robotické autíčko 2 598  €

 

Podporené projekty v roku 2022

Správna rada Nadácie Tatra banky sa rozhodla, na odporúčanie Poradného výboru, podporiť 7 najlepších žiadostí sumou 19 734 €.

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder Elektronická nástenka pre flexibilnejší život študentov 2 600 €
Spojená škola, Štúrova 848, Detva ZZI – zelené zaujímavé IKT 3 000 €
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov Psychická klíma na škole 2 166 €
Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom Robotická výzva 3 000 €
Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom Vývojárska dieľňa AMR 2 971 €
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava Zdravé prostredie na našej škole 2 997 €
Akadémia LEAF – LEAF Academy Amatérske experimentálne rakety 3 000 €

 

Podporené projekty v roku 2021

Správna rada Nadácie Tatra banky sa rozhodla, na odporúčanie Poradného výboru podporiť 13 najlepších žiadostí sumou 21 281 €.

Gymnázium Jozefa Lettricha Doprava 2 000 €
Gymnázium Ivana Kraska Štyria mušketieri 1 500 €
Súkromné gymnázium Banskobystrické Cyber security lab 1 000 €
IUVENESFOND n.f. Gymnázium Leonarda Stöckela Digitálni gavalieri či „burani“ ? 500 €
Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA Meteorologický balón so sondou 1 450 €
Gymnázium Ivana Kupca mikroPOLIS 3 000 €
Spojená škola Druhá šanca pre nepotrebné veci 2 000 €
Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya Winter Is Coming 2 000 €
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Dopravná križovatka 117 €
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice SmartTex 2 400 €
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Špecializovaný výpočtový počítač 396 €
Leaf Academy Rozvoj Project Picoballoon 2 918 €
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov S tvorivou robotikou do sveta 2 000 €