v
Grantový program Vzdelanie

Digital pre vysoké školy

v

Program pre vysoké školy

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 5 000 EUR podporí aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách v tomto odbore štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe, kde výskum predstavuje nosný pilier kvalitného vzdelávania. Chceme, aby študenti mohli svoje vedomosti podporiť svojou aktivitou v príslušnej oblasti výskumu.

Expertná komisia pre program Digital pre vysoké školy:

 • Juraj Bojkovský
  riaditeľ odboru digitálnych kanálov, Tatra banka
 • Daniel Minárik
  Chief Data Officer, Tatra banka
 • Marek Zeman
  vedúci oddelenia bezpečnosti informačných systémov, Tatra banka
 • Peter Truchan
  vedúci oddelenia digitálneho marketingu, Tatra banka
Termín otvorenia:
02. mája (štvrtok)
Termín odovzdania projektov:
01. júla (pondelok)
Celková suma grantu:
25 000 EUR
Kritériá grantového programu

Grantový program Digital pre vysoké školy

Nadácie Tatra banky sumou do výšky 5 000 EUR podporí aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky. Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách v tomto odbore štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe, kde výskum predstavuje nosný pilier kvalitného vzdelávania. Chceme, aby študenti mohli svoje vedomosti podporiť svojou aktivitou v príslušnej oblasti výskumu.

Cieľ programu

Podporíme aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Podporíme priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak aby sa na vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne výskumné práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Cieľová skupina

Podporíme tímy z Fakulty informatiky a informačných technológií a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy, Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a z odborov aplikovanej a priemyselnej informatiky ostatných slovenských vysokých škôl.

Podmienkou je, že všetky náklady projektu budú použité na výskumnú prácu tímov, ktorých súčasťou musia byť študenti týchto vysokých škôl.

Kritériá programu

Podporíme výskumnú činnosť študentov v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky, ktorá bude nadväzovať na ich vzdelávací proces, pričom budeme sledovať obsahové kritériá programu:

 • originalitu, inovačný charakter alebo invenčnosť predmetu výskumu,
 • praktickú využiteľnosť výstupov výskumu,
 • medzisektorový prístup k výskumu,
 • využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.

Technické kritériá programu

 • Z programu môžu byť hradené len výdavky na realizáciu aktivít opísaných v predloženom projekte.
 • Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky môžu byť použité výhradne na náklady potrebné na zrealizovanie výskumnej činnosti pracovných tímov.
 • Hodnotenie projektov je naplánované v priebehu júla – septembra 2024.
 • Realizáciu projektu naplánujte od októbra 2024 do konca júna 2025.

Aká je výška podpory pre grantový program?

 • Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program sumu 25 000 EUR.

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky vo štvrtok 2. mája 2024 verejne vyhlási kritériá programu tak, aby boli dostupné vysokým školám, ktoré sú menované v cieľovej skupine grantového programu.
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov.

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 1. júla 2024 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

 • Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu.
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky.
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom.
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant.

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s vysokými školami, na ktorých budú realizované úspešné vzdelávacie projekty.
 • Grant bude poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy.
 • Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania.
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu.

Hodnotiace kritériá a ich význam v škále hodnotenia

Kritérium Možný počet bodov
Zlepšovanie vzdelávacieho procesu, originalita a invenčnosť projektu 0 – 30
Využiteľnosť výstupov (praktickosť a medzisektorový prístup projektu) 0 – 15
Formálna stránka projektu (rozpočet, merateľnosť výstupov…) 0 – 5
SPOLU 0 – 50
Podporené projekty v roku 2023

Správna rada Nadácie Tatra banky sa rozhodla, na odporúčanie Poradného výboru podporiť 6 najlepších žiadostí sumou 25 432 €.

Slovenská technická univerzita v Bratislave SDRLab – softvérovo-definované rádio vo výskume a pedagogike 4 940 Eur
Univerzita Komenského v Bratislave Analýza medicínskych obrazových dát 4 996 Eur
Slovenská technická univerzita v Bratislave Neuroevolúcia pohybových systémov 4 300 Eur
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií MetFlex 4 196,02 Eur
Technická univerzita v Košiciach Výskum a vývoj adaptívneho soft efektora 3 500 Eur
Slovenská technická univerzita v Bratislave Spracovanie signálu plynových snímačov pomocou strojového učenia 3 500 Eur
Podporené projekty v roku 2022

Správna rada Nadácie Tatra banky sa rozhodla, na odporúčanie Poradného výboru podporiť 6 najlepších žiadostí sumou 25 380 €.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Umelá inteligencia v priemyselných riadiacich systémoch 4 610 Eur
Paneurópska vysoká škola n.o., Fakulta informatiky Detekcia neurodegeneratívnych ochorení s využitím virtuálnej reality 5 000 Eur
Technická univerzita v Košiciach Pridajme ďalší rozmer do výučby ! 3 000 Eur
Technická univerzita v Košiciach, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie ArtiPark 2 – Artificial Parkinson 3 200 Eur
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Automatic prediction model builder 4 648 Eur
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektroniky a informatiky Digitalizácia a vizualizácia objektov v mechatronike 4 922 Eur
Podporené projekty v roku 2021

Správna rada Nadácie Tatra banky sa rozhodla, na odporúčanie Poradného výboru podporiť 7 najlepších žiadostí sumou 25 000 €.

Paneurópska vysoká škola n.o. Virtuálna realita a rehabilitácia pacientov po CMP 5 000 Eur
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie ISENS – Intelligent Sensing Systems 5 000 Eur
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Virtuálny teleport 4 850 Eur
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Systém na monitorovanie kvality ovzdušia na školách a univerzitách. 2 000 Eur
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav automobilovej mechatroniky Ovládanie vesmírneho rovera pomocou motion-capture obleku 3 150 Eur
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky Inteligentný zberač energie z elektrických vedení 1 700 Eur
Fakulta Elektrotechniky a
Informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave
Lokalizácia a riadenie po trajektórii autonómneho systému segway 3 300 Eur
Podporené projekty v roku 2019

K termínu uzávierky 1. 11. 2019 bolo do grantového programu E-Talent (názov grantu v roku 2019) prijatých 14 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 64 000 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 5 externých expertov, rozdelila sumu 20 000 EUR medzi 5 najlepších projektov.

Všetky podporené projekty z roku 2019 si môžete pozrieť tu.