u
Grantový program Umenie

Divadlo

u

Divadlo 2023

Grantový program na podporu umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť divadelnej tvorby.

Chceme, aby študenti na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť divadelnej tvorby mohli svoje teoretické vedomosti podporiť svojou aktívnou tvorbou. Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s umelcami.

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 2 000 EUR podporí projekty, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách, zameraných na oblasť divadelnej tvorby, reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Expertná komisia pre program UMENIE Divadlo:

 • Peter Pavlac
  dramaturg rozhlasových hier v Slovenskom rozhlase, pedagóg VŠMU
 • Robert Roth
  člen Činohry SND
Termín otvorenia:
01. júna (štvrtok)
Termín odovzdania projektov:
29. septembra (piatok)
Celková suma grantu:
20 000 EUR
Kritériá grantového programu

Grantový program na podporu umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť divadelnej tvorby.

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 2 000 EUR podporí projekty, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách, zameraných na oblasť divadelnej tvorby, reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Aká je výška podpory pre grantový program?

Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program sumu 20 000 EUR.

Chceme, aby študenti na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť divadelnej tvorby mohli svoje teoretické vedomosti podporiť svojou aktívnou tvorbou. Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s umelcami. Aby sa „nadýchali“ tvorivej atmosféry, priučili sa tvorivým postupom a boli odmenení pocitom zadosťučinenia pri prezentovaní umeleckých diel. Aby mohli povedať: „Tvoril som s… Videl som u… Naučil som sa od…“

Cieľ programu

To, čím je pre vedca výskum, je pre umelcov tvorba, aktívna práca na autorských úlohách a projektoch. Nadácia Tatra banky podporí tvorbu mladých umelcov – študentov umeleckých vysokých škôl zameraných na oblasť divadelnej tvorby na Slovensku.

Podporíme aktívne skupiny zložené z učiteľov, zo študentov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť dielo a z pozície renomovaných umelcov či pedagógov predstavujú tento tvorivý proces študentom – budúcim umelcom. Podporíme účasť študentov umeleckých smerov na tvorbe renomovaných umelcov. Z tejto skúsenosti budú ťažiť súčasní aj budúci umelci.

Podporíme priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti tvoriaci v oblasti divadelnej tvorby. Títo študenti môžu priamo v tímoch aktuálnych tvorcov realizovať reálne tvorivé práce aj s praktickými výstupmi.

Podporíme priame náklady potrebné na túto tvorbu.

Cieľová skupina

Formálne granty udelíme:

 • fyzickým osobám: etablovaným umelcom, pedagógom alebo slobodným tvorcom (z dvojice študent – pedagóg/umelec je formálnym žiadateľom o grant pedagóg/umelec)
 • právnickým osobám:
  • vysokým školám, ktorých súčasťou sú vybrané fakulty: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ústav dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (z dvojice študent – vysoká škola je formálnym žiadateľom o grant vysoká škola)
  • mimovládnym neziskovým organizáciám zameraným na podporu a rozvoj umenia

Kritériá programu

Podporíme tvorivú činnosť študentov, ktorá bude nadväzovať na ich vzdelávací proces, pričom budeme sledovať obsahové kritériá programu:

 • originalitu a invenčnosť tvorby,
 • praktické výstupy tvorivej činnosti,
 • počet študentov a spôsob ich zapojenia do procesu tvorby,
 • pedagogickú stránku tvorivých postupov a činností,
 • využiteľnosť výsledkov tvorby, ktorá bude súčasťou projektov na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť divadelnej tvorby

Technické kritériá programu

 • Z programu môžu byť hradené len výdavky na realizáciu aktivít opísaných v predloženom projekte
 • Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky môžu byť použité výhradne na náklady potrebné na tú časť umeleckej tvorby, ktorej sa priamo zúčastnia študenti
 • Realizáciu projektu naplánujte od decembra 2023 do konca novembra 2024

Aká je výška podpory pre grantový program?

 • Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program sumu 20 000 EUR

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky v štvrtok 1. júna 2023 verejne vyhlási kritériá programu tak, aby boli dostupné vysokým školám, umelcom a mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré sú menované v cieľovej skupine grantového programu
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 29. septembra 2023 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

 • Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s vysokými školami, na ktorých budú realizované úspešné vzdelávacie projekty
 • Grant bude poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy
 • Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu.

Hodnotiace kritériá a ich význam v škále hodnotenia

Kritérium Možný počet bodov
Originalita a invenčnosť tvorby 0 – 12
Počet a spôsob zapojenia študentov do tvorivej činnosti 0 – 6
Výstupy tvorivej činnosti 0 – 11
Pedagogická stránka tvorivej činnosti 0 – 11
SPOLU 0 – 40

 

Podporené projekty v roku 2022

K termínu uzávierky 29. septembra 2022 bolo do grantového programu UMENIE Divadlo prijatých 21 žiadostí o podporu, v ktorých umelci žiadali sumu 39 580 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 2 externých expertov, rozdelila sumu 20 000 EUR medzi 17 projektov.

Tomáš Hájek Dies Irae (scénická a kostýmová výprava) 600 €
Divadlo Petra Mankoveckého – občianske združenie Den Opričníka 2 000 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Štyri až šesť ód 1 250 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Intermediálna scénografia 1 500 €
Klub priateľov DAB NEVESTA alebo Zdá sa, že hrmí 1 200 €
KunstPlay Piesne o mŕtvych deťoch/ Kindertotenlieder 1 250 €
Šerosvit CHLIEV (pracovný názov) 1 400 €
Gabriela Gabašová WERTHER 1 500 €
Odivo, o.z. Poézia mesta: Divadelná Nitra edition 1 300 €
Panoptikum o.z. Šetri slzami 700 €
Panoptikum o.z. Nájdi 10 rozdielov 700 €
Mgr. art. Andrea Tušimová Gentle borders 1 000 €
Petra Kovalčíková Tajný život stromov (prac. názov) 900 €
Artefakt – kultúrna platforma My deti zo stanice ZOO 1 100 €
Noir Dance Company Obludárium 1 400 €
Mgr.art. Eva Priečková Re.Thinking 1 000 €

 

Podporené projekty v roku 2021

K termínu uzávierky 15. septembra 2021 bolo do grantového programu UMENIE Divadlo prijatých 11 žiadostí o podporu.

Hodnotiaca komisia, zložená z 2 externých expertov, rozdelila sumu 19 734 EUR medzi 11 projektov.

Jozef Vaľo On the other way 1.1 1 900 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Čierne ticho 2 000 €
Silvia Sviteková Žiadna veľká oslava 2 000 €
Mgr. art. Karol Rédli, ArtD. Adamove jablká 1 698 €
Zuzana Hubinská Jana 2022 1 950 €
Panoptikum o.z. Sami 1 786 €
Šerosvit Perpetual Peace (pracovný názov) 2 000 €
Panoptikum o.z. Divožienky/Divnožienky 400 €
Tanečno o.z. Nutcracker/Collective guilt 2 000 €
Nezávislý útvar divadelnej energie – občianske združenie Cukrová vata 2 000 €
Peter Tilajčík Krompáč 2 000 €
Podporené projekty v roku 2019

V roku 2019 bolo do grantového programu Viac umenia, k termínu uzávierky 29.9.2019,  prijatých 108 žiadostí v oblasti audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, divadlo, hudba, výtvarné umenie, v ktorých umelci žiadali spolu 209 334,09 EUR, a 57 žiadostí v oblasti literatúra.

Hodnotiaca komisia doporučila rozdeliť sumu 59 600 EUR medzi 39 projektov mladých umelcov.

Všetky podporené projekty si môžete pozrieť tu.