u
Grantový program Umenie

Divadlo

u

Divadlo 2024

Grantový program na podporu umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť divadelnej a tanečnej tvorby.

Chceme, aby študenti na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť divadelnej a tanečnej tvorby mohli svoje teoretické vedomosti podporiť svojou aktívnou tvorbou. Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s umelcami.

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 2 500 EUR podporí projekty, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách, zameraných na oblasť divadelnej a tanečnej tvorby, reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Expertná komisia pre program UMENIE Divadlo:

 • Peter Pavlac
  dramaturg rozhlasových hier v Slovenskom rozhlase, pedagóg VŠMU
 • Robert Roth
  člen Činohry SND
Termín otvorenia:
31. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov:
30. septembra (pondelok)
Celková suma grantu:
25 000 EUR
Kritériá grantového programu

Grantový program na podporu umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť divadelnej a tanečnej tvorby.

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 2 500 EUR podporí projekty, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách, zameraných na oblasť divadelnej a tanečnej tvorby, reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Aká je výška podpory pre grantový program?

Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program sumu 25 000 EUR.

Chceme, aby študenti na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť divadelnej a tanečnej tvorby mohli svoje teoretické vedomosti podporiť svojou aktívnou tvorbou. Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s umelcami. Aby sa „nadýchali“ tvorivej atmosféry, priučili sa tvorivým postupom a boli odmenení pocitom zadosťučinenia pri prezentovaní umeleckých diel. Aby mohli povedať: „Tvoril som s… Videl som u… Naučil som sa od…“

Cieľ programu

To, čím je pre vedca výskum, je pre umelcov tvorba, aktívna práca na autorských úlohách a projektoch. Nadácia Tatra banky podporí tvorbu mladých umelcov – študentov umeleckých vysokých škôl zameraných na oblasť divadelnej a tanečnej tvorby na Slovensku.

Podporíme aktívne skupiny zložené z učiteľov, zo študentov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť dielo a z pozície renomovaných umelcov či pedagógov predstavujú tento tvorivý proces študentom – budúcim umelcom. Podporíme účasť študentov umeleckých smerov na tvorbe renomovaných umelcov. Z tejto skúsenosti budú ťažiť súčasní aj budúci umelci.

Podporíme priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti tvoriaci v oblasti divadelnej a tanečnej tvorby. Títo študenti môžu priamo v tímoch aktuálnych tvorcov realizovať reálne tvorivé práce aj s praktickými výstupmi.

Podporíme priame náklady potrebné na túto tvorbu.

Cieľová skupina

Formálne granty udelíme:

 • fyzickým osobám: etablovaným umelcom, pedagógom alebo slobodným tvorcom (z dvojice študent – pedagóg/umelec je formálnym žiadateľom o grant pedagóg/umelec)
 • právnickým osobám:
  • vysokým školám, ktorých súčasťou sú vybrané fakulty: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ústav dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (z dvojice študent – vysoká škola je formálnym žiadateľom o grant vysoká škola)
  • mimovládnym neziskovým organizáciám zameraným na podporu a rozvoj umenia

Kritériá programu

Podporíme tvorivú činnosť študentov, ktorá bude nadväzovať na ich vzdelávací proces, pričom budeme sledovať obsahové kritériá programu:

 • originalitu a invenčnosť tvorby,
 • praktické výstupy tvorivej činnosti,
 • počet študentov a spôsob ich zapojenia do procesu tvorby,
 • pedagogickú stránku tvorivých postupov a činností,
 • využiteľnosť výsledkov tvorby, ktorá bude súčasťou projektov na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť divadelnej tvorby

Technické kritériá programu

 • Z programu môžu byť hradené len výdavky na realizáciu aktivít opísaných v predloženom projekte
 • Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky môžu byť použité výhradne na náklady potrebné na tú časť umeleckej tvorby, ktorej sa priamo zúčastnia študenti
 • Realizáciu projektu naplánujte od decembra 2024 do konca novembra 2025

Aká je výška podpory pre grantový program?

 • Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program sumu 25 000 EUR

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky v piatok 31. mája 2024 verejne vyhlási kritériá programu tak, aby boli dostupné vysokým školám, umelcom a mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré sú menované v cieľovej skupine grantového programu
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 30. septembra 2024 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

 • Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s vysokými školami, na ktorých budú realizované úspešné vzdelávacie projekty
 • Grant bude poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy
 • Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu.

Hodnotiace kritériá a ich význam v škále hodnotenia

Kritérium Možný počet bodov
Originalita a invenčnosť tvorby 0 – 12
Počet a spôsob zapojenia študentov do tvorivej činnosti 0 – 6
Výstupy tvorivej činnosti 0 – 11
Pedagogická stránka tvorivej činnosti 0 – 11
SPOLU 0 – 40

 

Podporené projekty v roku 2023

K termínu uzávierky 31. septembra 2023 bolo do grantového programu UMENIE Divadlo prijatých 19 žiadostí o podporu, v ktorých umelci žiadali sumu 35 288 EUR.

Hodnotiaca komisia zložená z 2 externých expertov rozdelila sumu 20 000 EUR medzi 19 projektov.

Akadémia umení v Banskej Bystrici ROSNÉ BODY 1 700  €
Pohyb v Umení ART MOVES 2023 1 170  €
Miriam Budzáková Raree show / Peep show 1 000  €
Peter Cibula Tuctový príbeh 700  €
Uhol_92 A žili šťastne… (Rekonštrukcia) 1 300  €
Divadlo Petra Mankoveckého – občianske združenie Amatéri 1 300  €
Matej Trnovec ELEKTRA (is not coming) 1 200  €
Panoptikum o.z. Kuca Paca 1 000  €
Michal Denci Odysea – zapojenie študentiek do tvorby inscenácie a prednášok 1 500  €
Momentum Dance Team rozHRAnie 750  €
Noir Dance Company Ženy 1 000  €
Silvia Sviteková Sídliská, športoviská a iné 1 250  €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Bez kameňov by nebol ani oblúk (Pracovný názov) 300  €
Iveta Škripková Do stratena. Kate Mansfield Dcéry nebohého plukovníka. 1 500  €
Bc. Adela Dukátová HAMLET: GPT 1 260  €
Š.E.M. Inferno 600  €
Tanečno Rezidenčno / Tanečno 2024 1 500  €
Šerosvit Providencia (pracovný názov) 600  €
„Višňový sad“ Utrpenie mladého hejtera (Tragédia o tom, ako sa z herca stal bábkar) 500  €

 

Podporené projekty v roku 2022

K termínu uzávierky 29. septembra 2022 bolo do grantového programu UMENIE Divadlo prijatých 21 žiadostí o podporu, v ktorých umelci žiadali sumu 39 580 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 2 externých expertov, rozdelila sumu 20 000 EUR medzi 17 projektov.

Tomáš Hájek Dies Irae (scénická a kostýmová výprava) 600 €
Divadlo Petra Mankoveckého – občianske združenie Den Opričníka 2 000 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Štyri až šesť ód 1 250 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Intermediálna scénografia 1 500 €
Klub priateľov DAB NEVESTA alebo Zdá sa, že hrmí 1 200 €
KunstPlay Piesne o mŕtvych deťoch/ Kindertotenlieder 1 250 €
Šerosvit CHLIEV (pracovný názov) 1 400 €
Gabriela Gabašová WERTHER 1 500 €
Odivo, o.z. Poézia mesta: Divadelná Nitra edition 1 300 €
Panoptikum o.z. Šetri slzami 700 €
Panoptikum o.z. Nájdi 10 rozdielov 700 €
Mgr. art. Andrea Tušimová Gentle borders 1 000 €
Petra Kovalčíková Tajný život stromov (prac. názov) 900 €
Artefakt – kultúrna platforma My deti zo stanice ZOO 1 100 €
Noir Dance Company Obludárium 1 400 €
Mgr.art. Eva Priečková Re.Thinking 1 000 €

 

Podporené projekty v roku 2021

K termínu uzávierky 15. septembra 2021 bolo do grantového programu UMENIE Divadlo prijatých 11 žiadostí o podporu.

Hodnotiaca komisia, zložená z 2 externých expertov, rozdelila sumu 19 734 EUR medzi 11 projektov.

Jozef Vaľo On the other way 1.1 1 900 €
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Čierne ticho 2 000 €
Silvia Sviteková Žiadna veľká oslava 2 000 €
Mgr. art. Karol Rédli, ArtD. Adamove jablká 1 698 €
Zuzana Hubinská Jana 2022 1 950 €
Panoptikum o.z. Sami 1 786 €
Šerosvit Perpetual Peace (pracovný názov) 2 000 €
Panoptikum o.z. Divožienky/Divnožienky 400 €
Tanečno o.z. Nutcracker/Collective guilt 2 000 €
Nezávislý útvar divadelnej energie – občianske združenie Cukrová vata 2 000 €
Peter Tilajčík Krompáč 2 000 €
Podporené projekty v roku 2019

V roku 2019 bolo do grantového programu Viac umenia, k termínu uzávierky 29.9.2019,  prijatých 108 žiadostí v oblasti audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, divadlo, hudba, výtvarné umenie, v ktorých umelci žiadali spolu 209 334,09 EUR, a 57 žiadostí v oblasti literatúra.

Hodnotiaca komisia doporučila rozdeliť sumu 59 600 EUR medzi 39 projektov mladých umelcov.

Všetky podporené projekty si môžete pozrieť tu.