u
Grantový program Umenie

Dizajn

u

Dizajn 2021

Nadácia Tatra banky podporí sumou 2 000 EUR mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov, pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná značka.

Cieľom programu je podpora vizionárskych či kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou Nadácie Tatra banky je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov a jej prezentáciu.

Termín otvorenia:
01. júna (utorok)
Termín odovzdania projektov:
15. septembra (streda)
Celková suma grantu:
20 000 EUR
Kritériá grantového programu

Grantový program na podporu umeleckej tvorby mladých dizajnérov.

Nadácia Tatra banky podporí sumou do 2 000 EUR mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov.

Aká je výška podpory pre grantový program?

Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program sumu 20 000 EUR.

Podporí vizionárske či kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov a jej prezentáciu.

Nadácia Tatra banky podporí náklady potrebné na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia nebola limitom tvorby mladých dizajnérov. V prípade naliehavosti podporíme aj aktivity na vzdelávanie dizajnérov, ktorí predložia žiadosť, alebo naopak, ak bude predkladateľ chcieť vzdelávať ďalších dizajnérov. V neposlednom rade nadácia podporí aj autorskú prezentáciu v niektorej z oblastí dizajnu.

Cieľová skupina

Podporíme mladých dizajnérov vo veku od 18 do 35 rokov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná značka. Podporíme tých, ktorí tvoria a produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena, alebo tých, ktorí s tým ešte len začínajú. Podporíme dizajnérov ako samostatné fyzické osoby alebo mimovládne neziskové organizácie zamerané na podporu dizajnu.

Z grantového programu podporíme jedného dizajnéra priamo alebo prostredníctvom mimovládnej neziskovej organizácie najviac 4-krát.

Kritériá programu

Podporíme proces tvorby, dielo alebo tvorivú aktivitu, ktoré dizajnér v žiadosti jasne opíše a predstaví.

Dôležitými kritériami budú:

 • význam projektu pre samotného dizajnéra (kam ho projekt posunie)
 • pridaná hodnota z vizionárskeho, kreatívneho či experimentálneho hľadiska
 • rozsah vplyvu na verejný priestor
 • dosah na iných mladých alebo budúcich dizajnérov

Technické kritériá programu

 • Z programu môžu byť hradené len výdavky na realizáciu aktivít opísaných v predloženom projekte
 • Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky môžu byť použité výhradne na náklady spojené s tvorbou, prezentáciou, so vzdelávaním alebo vzdelávaním sa mladého dizajnéra
 • Realizáciu projektu naplánujte od novembra 2021 do konca novembra 2022

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky v pondelok 1. júna 2021 verejne vyhlási kritériá programu tak, aby boli dostupné mladým dizajnérom
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 15. septembra 2021 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

 • Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s úspešnými mladými dizajnérmi
 • Grant bude poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy
 • Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu

Hodnotiace kritériá a ich význam v škále hodnotenia

Kritérium Možný počet bodov
Osobnosť umelca, ktorého aktivita je predmetom projektu 0 – 20
Projekt a jeho pridaná hodnota z vizionárskeho, kreatívneho či experimentálneho hľadiska 0 – 40
Pozitívna diskriminácia projektov prezentujúcich dizajnérsku tvorbu a kvalita 0 – 20
Vplyv predkladaného projektu na verejnú sféru 0 – 10
Technická stránka projektu (hlavne rozpočtu) 0 – 10
SPOLU 0 – 100

 

Podporené projekty v roku 2019

V roku 2019 bolo do grantového programu Viac dizajnu, k termínu uzávierok 28.2. a 16.10.2019,  prijatých 153 žiadostí, v ktorých dizajnéri žiadali spolu 280 083,48 EUR.

Hodnotiaca komisia doporučila, v 2 grantových kolách, rozdeliť sumu 37 170 EUR medzi 27 projektov mladých dizajnérov.

Projekty podporené v 1. kole si môžete pozrieť tu a projekty podporené v 2. kole programu Viac dizajnu nájdete tu.