u
Grantový program Umenie

Literatúra

u

Literatúra 2025

Žiadosti v grantovom programe na podporu umeleckej tvorby mladých literárnych umelcov bude možné podávať v roku 2025.

Nadácia podporí sumou 1 200 EUR mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov v ich ambícii stať sa autorom literárnych textov. Podporíme mladých literárnych umelcov tak, aby mohli  spolupracovať s autormi, s vydavateľskými, časopiseckými, rozhlasovými a televíznymi redaktormi, ako aj s literárnymi kritikmi či literárnymi vedcami.

Renomovaní autori/ mentori pre program UMENIE Literatúra:

 • Vladimír Balla
 • Eva Borušovičová
 • Daniel Hevier
 • Vladimír Janček
 • Monika Kompaníková
 • Ján Puček
 • Marta Součková
 • Miroslava Vallová
Termín otvorenia:
30. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov:
30. septembra (utorok)
Celková suma grantu:
10 000 EUR
Kritériá grantového programu

Grantový program na podporu umeleckej tvorby mladých literárnych umelcov.

Nadácia podporí sumou do 1 200 EUR literárnu tvorbu mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov, prostredníctvom zafinancovania redakcie textu mladého autora renomovaným tvorcom.

Celková suma vyčlenená na grantový program je 10 000 EUR.

Podporíme mladých literárnych umelcov tak, aby mohli spolupracovať s autormi, s vydavateľskými, časopiseckými, rozhlasovými a televíznymi redaktormi, ako aj s literárnymi kritikmi či literárnymi vedcami.

Umožníme literárnym osobnostiam, aby pomohli mentoringom a redigovaním textov začínajúcim autorom.

Renomovaní autori dostanú finančnú podporu na to, aby mohli prečítať texty začínajúcich autorov, upozornia ich na chyby, ktorých sa v nich dopustili, aby sa im mohli vyhnúť, upozornia ich na možnosti, ktoré nevyužili. Poskytnú začínajúcim autorom spätnú väzbu. Mladí autori dostanú priestor na rozhovor, konzultáciu, písomnú odpoveď tak, ako im to bude vyhovovať a ako si to vzájomne dohodnú.

Medzi literárnu tvorbu zaraďujeme:

 • poéziu (báseň, text piesne…)
 • prózu (poviedka, novela, román…)
 • dramatickú tvorbu (divadelná hra, scenár, libreto…)

Kritériá programu pre oblasť umenia literatúra

Nadácia finančne podporí mentoring a redakciu textov pre začínajúcich literárnych autorov renomovanými autormi.

Nadácia umožní začínajúcim autorom, aby:

 • predstavili svoju doterajšiu literárnu tvorbu
 • oboznámili skúsených autorov so svojimi cieľmi a víziami v oblasti literárnej tvorby
 • poskytli renomovaným autorom ukážku literárnych textov, o ktorých redakciu majú záujem: päť básní, päť textov piesní, jednu poviedku, jednu novelu, pätnásťstranový úryvok románu, divadelnej hry, scenára alebo libreta, preto, aby im títo mohli poradiť a pomôcť v ich ďalšom napredovaní

Tento priestor ponúkame:

 • autorom/autorkám vo veku 18 až 35 rokov, ktorí nemajú vlastnú publikáciu v niektorom zo slovenských vydavateľstiev
 • autorom/autorkám, ktorí majú záujem o redakciu svojho diela, svojich textov
 • autorom/autorkám, ktorí majú jasnú predstavu, čomu sa chcú v oblasti literárnej tvorby venovať, kam chcú svoju umeleckú aktivitu dotiahnuť
 • autorom/autorkám, ktorí vedia predstaviť, čo už majú v oblasti literárnej tvorby za sebou
 • autorom/autorkám, ktorí vedia predstaviť svoj aktuálny autorský zámer
 • autorom/autorkám, ktorí vedia formulovať očakávania od budúcich redaktorov svojich textov

Technické kritériá programu

 • Finančné prostriedky budú poskytované ako odmena redaktorom textu za ich redaktorskú prácu a tútorovanie pre začínajúceho autora. Podporíme náklady nevyhnutné na spracovávanie a poskytnutie samotnej intervencie tútora.
 • Realizáciu projektu naplánujte od decembra 2025 do novembra 2026.
 • Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať mladý autor, je 1 200 EUR, ktoré budú použité takto:
 • Mladý autor dostane dar 200 EUR, ktorý použije na náklady spojené s prácou so svojím redaktorom (cestovné náklady, kancelárske potreby, prenájom miestností potrebných na stretnutia…)
 • Redaktor dostane za svoju činnosť odmenu 1 000 EUR. Pozor, z tejto sumy bude potrebné podľa zákonov odviesť dane a odvody do poisťovní
 • Nadácia Tatra banky vyčlenila v rámci programu na oblasť umenia literatúra maximálne 10 000 EUR
 • O podpore projektov rozhodne Správna rada Nadácie Tatra banky na základe výberu nadáciou oslovených tútorov/redaktorov, ktorí si vyberú zo žiadostí predložených do nadácie do termínu uzávierky grantového programu

Čo sa stane s vašimi projektmi

 • Nadácia Tatra banky v piatok 30. mája 2025 verejne vyhlási kritériá programu tak, aby boli dostupné mladým autorom literárnych diel
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultácie (osobné, telefonické a cez elektronickú poštu), ktoré im môžu pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu, a prispeje tak k zvýšeniu kvality predložených projektov
 • Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 30. septembra 2025 zozbiera všetky žiadosti o podporu, ktoré budú elektronicky podané spolu s prílohami prostredníctvom online formulára na webovej stránke Nadácie Tatra banky
 • Predložené žiadosti aj s prílohami poskytne nadácia autorom – členom autorského výboru (v roku 2023 to boli Ján Púček, Monika Kompaníková, Marta Součková, Daniel Hevier, Eva Borušovičová, Vladimír Balla, Vladimír Janček a Miroslava Vallová), ktorí si na ich základe vyberú mladých autorov, ktorým budú ochotní redigovať ich texty
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne o podpore mladých literárnych umelcov
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať všetkých žiadateľov e-mailom
 • Nadácia Tatra banky poskytne vzájomné komunikačné údaje úspešným mladým autorom a ich redaktorom, aby vo vzájomnej komunikácii pripravili plán redakcie, ktorý sa stane predmetom dohody o spolupráci medzi autorom a jeho redaktorom. Očakávame, že táto dohoda bude uzatvorená v priebehu novembra 2025
 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s mladými autormi na sumu 200 EUR, ako aj darovacie zmluvy s redaktormi na 1 000 EUR
 • Financie budú úspešným mladým autorom, ako aj redaktorom poskytnuté jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy
 • Nadácia Tatra banky zabezpečí administratívnu kontrolu podporených projektov formou priebežného monitoringu
 • Nadácia Tatra banky bude rada prijímať aktuálne informácie o priebehu prác na projekte aj počas jeho trvania
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania daru od mladých autorov
Podporené projekty v roku 2023

V roku 2023 sa Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodla podporiť prostredníctvom grantového programu UMENIE Literatúra nasledujúce projekty.

Magdaléna Pineros Redakcia textov Magdalény Pineros od Vladimíra Ballu 
Tomáš Košárek Redakcia textov Tomáša Košáreka od Marty Součkovej 
Emma Urbanová Redakcia textov Emmy Urbanocej od Miroslavy Vallovej 
Občianske združenie Medziriadky Medziriadky 2024
Podporené projekty v roku 2022

V roku 2022 sa Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodla podporiť prostredníctvom grantového programu UMENIE Literatúra nasledujúce projekty.

Literárne informačné centrum Organizačné zabezpečenie Štipendijného programu pre mladých spisovateľov a spisovateľky 2 000 €
Literárne informačné centrum Štipendijný program pre mladých spisovateľov
a spisovateľky – Alena Sabuchová
8 000 €
Občianske združenie Medziriadky Medziriadky 2023 2 000 €
Podporené projekty v roku 2021

K termínu uzávierky 15. septembra 2021 bolo do grantového programu UMENIE Literatúra v kategóriách poézia a próza prijatých 20 žiadostí o podporu .

Správna rada Nadácie Tatra banky sa rozhodla podporiť 8 žiadostí.

Miroslava Filova Redakcia textov Miroslavy Filovej od Daniela Heviera
Matej Rumanovský Redakcia textov Mateja Rumanovského od Miroslavy Vallovej
Andrea Bandiková Redakcia textov Andrey Bandíkovej od Jána Pučeka
Soňa Otajovičová Redakcia textov Soni Otajovičovej od Moniky Kompánikovej
Barbara Zmušková Redakcia textov Barbary Zmuškovej od Evy Borušovičovej
Sonia Maria Slaninkova Redakcia textov Soni Marie Slaninkovej od Marty Součkovej
Iveta Vassová Redakcia textov Ivety Vassovej od Vladimíra Ballu
Občianske združenie Medziriadky Medziriadky 2022
Podporené projekty v roku 2019

V roku 2019 bolo do grantového programu Viac umenia, k termínu uzávierky 29.9.2019,  prijatých 108 žiadostí v oblasti audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, divadlo, hudba, výtvarné umenie, v ktorých umelci žiadali spolu 209 334,09 EUR, a 57 žiadostí v oblasti literatúra.

Hodnotiaca komisia doporučila rozdeliť sumu 59 600 EUR medzi 39 projektov mladých umelcov.

Všetky podporené projekty si môžete pozrieť tu.