u
Grantový program Umenie

Výtvarné umenie

u

Výtvarné umenie 2024

Grantový program na podporu umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť výtvarného umenia.

Chceme, aby študenti na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť výtvarného umenia mohli svoje teoretické vedomosti podporiť svojou aktívnou tvorbou. Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s umelcami.

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 2 500 EUR podporí projekty, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť výtvarného umenia reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Expertná komisia pre program UMENIE Výtvarné umenie:

 • Ašot Haas
  výtvarný umelec
 • Lucia Tallo
  výtvarná umelkyňa
 • Pavol Weiss
  spisovateľ a dramatik, galerista
Termín otvorenia:
31. mája (piatok)
Termín odovzdania projektov:
30. septembra (pondelok)
Celková suma grantu:
25 000 EUR
Kritériá grantového programu

Grantový program na podporu umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť výtvarného umenia.

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 2 500 EUR podporí projekty, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť výtvarného umenia reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Aká je výška podpory pre grantový program?

 • Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program sumu 25 000 EUR.

Chceme, aby študenti na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť výtvarného umenia mohli svoje teoretické vedomosti podporiť svojou aktívnou tvorbou. Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s etablovanými umelcami resp. pedagógmi. Aby sa „nadýchali“ tvorivej atmosféry, priučili sa tvorivým postupom a boli odmenení pocitom zadosťučinenia pri prezentovaní umeleckých diel. Aby mohli povedať: „Tvoril som s… Videl som u… Naučil som sa od…“

Podporíme aktívne skupiny zložené z učiteľov, zo študentov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť dielo a z pozície renomovaných umelcov či pedagógov predstavujú tento tvorivý proces študentom – budúcim umelcom.

Podporíme priame náklady potrebné na tvorbu.

Cieľová skupina

Formálne granty udelíme:

 • fyzickým osobám: etablovaným umelcom, pedagógom alebo slobodným tvorcom (z dvojice študent – pedagóg/umelec je formálnym žiadateľom o grant pedagóg/umelec)
 • právnickým osobám:
  • vysokým školám, ktorých súčasťou sú vybrané fakulty: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ústav dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (z dvojice študent – vysoká škola je formálnym žiadateľom o grant vysoká škola)
  • mimovládnym neziskovým organizáciám zameraným na podporu a rozvoj umenia

Kritériá programu

Podporíme tvorivú činnosť študentov, ktorá bude nadväzovať na ich vzdelávací proces, pričom budeme sledovať obsahové kritériá programu:

 • originalitu a invenčnosť tvorby,
 • praktické výstupy tvorivej činnosti,
 • počet študentov a spôsob ich zapojenia do procesu tvorby,
 • pedagogickú stránku tvorivých postupov a činností,
 • využiteľnosť výsledkov tvorby, ktorá bude súčasťou projektov na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na umeleckých vysokých školách zameraných na oblasť výtvarného umenia

Technické kritériá programu

 • Z programu môžu byť hradené len výdavky na realizáciu aktivít opísaných v predloženom projekte
 • Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky môžu byť použité výhradne na náklady potrebné na tú časť umeleckej tvorby, ktorej sa priamo zúčastnia študenti
 • Realizáciu projektu naplánujte od decembra 2024 do konca novembra 2025

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky v piatok 31. mája 2024 verejne vyhlási kritériá programu tak, aby boli dostupné vysokým školám, umelcom a mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré sú menované v cieľovej skupine grantového programu
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 30. septembra 2024 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

 • Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s vysokými školami, na ktorých budú realizované úspešné vzdelávacie projekty
 • Grant bude poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy
 • Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu

Hodnotiace kritériá a ich význam v škále hodnotenia

Kritérium Možný počet bodov
Originalita a invenčnosť tvorby 0 – 12
Počet a spôsob zapojenia študentov do tvorivej činnosti 0 – 6
Výstupy tvorivej činnosti 0 – 11
Pedagogická stránka tvorivej činnosti 0 – 11
SPOLU 0 – 40

 

Podporené projekty v roku 2023

K termínu uzávierky 31. septembra 2023 bolo do grantového programu UMENIE Výtvarné umenie prijatých 12 žiadostí o podporu, v ktorých predkladatelia projektov žiadali spolu sumu 23 763 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 3 externých expertov, rozdelila sumu 10 750 EUR medzi 6 najlepších projektov.

Samuel Hošek Do What You Want (pracovný názov) 2 000  €
Šimon Štrompach Cheap Golems 750  €
Lenka Lindák Lukačovičová Slovensko, krajina slov. 2 000  €
Erika Miklóšová Chôdza 2 000  €
Zuzana Svatíková Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka 2 000  €
Samuel Velebný DEEP PLAY 2024 – výstava študenstva Fakulty umení TUKE 2 000  €
Podporené projekty v roku 2022

K termínu uzávierky 29. septembra 2022 bolo do grantového programu UMENIE Výtvarné umenie prijatých 9 žiadostí o podporu, v ktorých vysoké školy a mimovládne neziskové organizácie žiadali spolu sumu 17 004 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 3 externých expertov, rozdelila sumu 14 005 EUR medzi 8 najlepších projektov.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Realita v digitálnom prostredí 2 000 €
Matej Pancurák Neuroestetický kód 1 011 €
Jakub Užovič Nesenie Hraníc 1 000 €
Danica Pišteková SKIN 2.0 2 000 €
Eva Takácsová Spoje 2 000 €
MgA. Lucia Horňáková Černayová ART&stress/ pracovný názov 2 000 €
Martina Šottová Výroba vlastnej papierovej podložky na voľnú tvorbu 1 994 €
Tomáš Tholt Skin 2.1 2 000 €
Podporené projekty v roku 2021

K termínu uzávierky 15. septembra 2021 bolo do grantového programu UMENIE Výtvarné umenie prijatých 10 žiadostí o podporu, v ktorých vysoké školy a mimovládne neziskové organizácie žiadali spolu sumu 20 209 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 3 externých expertov, rozdelila sumu 9 754 EUR medzi 5 najlepších projektov.

Mgr. Silvia Herianová Tiché správy Zeme 1 994 €
Viktor Fuček Príprava Performatívneho Predstavenia 1 800 €
UM, n. o. Presahy grafiky 2 000 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra fotografie a nových médií Okamžitá fotografia 2 000 €
Veronika Šmírová INTERFERENCIA 1 960 €
Podporené projekty v roku 2019

V roku 2019 bolo do grantového programu Viac umenia, k termínu uzávierky 29.9.2019,  prijatých 108 žiadostí v oblasti audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, divadlo, hudba, výtvarné umenie, v ktorých umelci žiadali spolu 209 334,09 EUR, a 57 žiadostí v oblasti literatúra.

Hodnotiaca komisia doporučila rozdeliť sumu 59 600 EUR medzi 39 projektov mladých umelcov.

Všetky podporené projekty si môžete pozrieť tu.