v
Grantový program Vzdelanie

Pre inštitúcie

v

Program pre inštitúcie

Nadácia Tatra banky rada podporí sumou do výšky 7 000 EUR inštitúcie, ktoré sa venujú vysokoškolskému vzdelávaniu.

Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.

Expertná komisia pre program Vzdelanie pre inštitúcie:

 • Peter Pápay
  vedúci Oddelenia vzdelávania a rozvoja, Tatra banka
 • Peter Gonda
  riaditeľ a ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
 • Matúš Benža
  dekan Divadelnej fakulty VŠMU
Termín otvorenia:
24. júna (pondelok)
Termín odovzdania projektov:
23. septembra (pondelok)
Celková suma grantu:
100 000 EUR
Kritériá grantového programu

Program pre vzdelávacie inštitúcie, vysoké školy a mimovládne neziskové organizácie pôsobiace na vysokých školách.

Nadácia Tatra banky rada podporí sumou do výšky 7 000 EUR inštitúcie, ktoré sa venujú vysokoškolskému vzdelávaniu. Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.

Kritériá otvoreného grantového programu:

Cieľ programu

Podporíme aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov z radov mimovládnych neziskových organizácií. Tých, ktorí idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, snažia sa maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov.

Podporíme aktivity, ktoré obohatia konkrétny študijný program, predmet alebo tému vysokoškolského vzdelávania.

Našou snahou je prostredníctvom grantovej podpory finančne:

 • prispieť k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách
 • prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové, moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy
 • pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby sa vzdelávací proces stal prístupnejším a aktuálnejším a aby tak umožňoval študentom využiť potrebné vedomosti a zručnosti pri uplatňovaní sa na trhu práce
 • podporiť tých, ktorí sa snažia maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, podporiť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov

Cieľová skupina

O podporu sa môžu uchádzať projektové tímy zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo z externých spolupracovníkov a študentov zo všetkých slovenských vysokých škôl. Projektový tím je zároveň aj realizátorom projektu.

 • O podporu sa môžu uchádzať organizačné zložky vysokých škôl s vlastnou právnou subjektivitou, v ktorých projektový tím alebo aspoň väčšina jeho členov pôsobí. Ide teda o vysokú školu, fakultu alebo univerzitné pracovisko
 • O podporu sa môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie založené odborníkmi z externého prostredia mimo vysokých škôl (napríklad aj slovenské „think-thank“ organizácie), ktoré realizujú svoje programy s cieľom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách a ktoré sa snažia rozšíriť vzdelávací proces, podporiť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl

Predmet podpory

Podporíme projekty rôznych typov inštitúcií, ktorých aktivity sú realizované na škole, súvisia s procesom vyučovania a základný vyučovací proces obohatia o nové poznatky, informácie, prístupy či metódy. Ide o prvé spoločné a najdôležitejšie kritérium pri každom z predložených projektov.

Toto kritérium budeme sledovať a podporovať v kombinácii s ďalšími kritériami. Projekt by mal:

 • obsahovať aktivity zamerané na prepájanie akademickej stránky vyučovania s praxou a na zlepšenie pripravenosti študentov na prax
 • obsahovať aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania
 • zlepšovať obsah alebo formu súčasného vyučovacieho procesu či predmetu
 • rozširovať poznanie v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo vedných odborov či disciplín
 • zlepšovať vzdelávacie, ale aj organizačné metódy a metodiky
 • mať priamy vplyv na kvalitu vyučovania študentov tej školy, na ktorej je projekt realizovaný
 • rozvíjať vedeckú/odbornú činnosť učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov na vysokých školách
 • podporovať aplikovanie získaných poznatkov v praxi
 • mať výstupy, ktoré budú môcť byť použité aj opakovane po použití finančného príspevku
 • zlepšiť spoločenskú angažovanosť učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov vysokých škôl

Technické kritériá programu

 • Z programu môžu byť hradené len výdavky na realizáciu aktivít priamo súvisiacich s projektom, čiže so zvýšením kvality vyučovacieho procesu
 • Mzdové náklady bude možné zahrnúť do projektových nákladov len v prípade, že aktivity, za ktoré vzniknú, budú presahovať rámec povinností pedagogického alebo vedeckého pracovníka, ktorí sú odmeňovaní z rozpočtu vzdelávacej inštitúcie, na ktorej pôde bude projekt realizovaný, a preto budú v projekte opísané v prílohe k rozpočtu
 • Z programu nebudú hradené bežné výdavky škôl (rekonštrukcie, stavebné aktivity či úpravy, energie, komunikačné náklady, organizačné zabezpečenie chodu školy)
 • Z programu nebudú hradené náklady nesúvisiace priamo s vyučovacím procesom (napríklad organizácia beánií či iného spoločenského podujatia vzdelávacej inštitúcie)
 • Realizáciu projektu naplánujte od začiatku decembra 2024 do konca novembra 2025.

Aká je výška podpory pre grantový program?

 • Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program Pre inštitúcie 100 000 EUR.

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky 24. júna 2024 verejne vyhlási kritériá programu tak, aby boli dostupné všetkým slovenským vysokým školám a organizáciám pracujúcim v oblasti rozvoja vysokoškolského vzdelávania.
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov.

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 23. septembra 2024 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

 • Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu.
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky.
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom.
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant.

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s organizáciami, ktoré budú realizovať úspešné vzdelávacie projekty.
 • Grant bude poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy.
 • Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania.
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu.

Hodnotiace kritériá a ich význam v škále hodnotenia

Kritérium Možný počet bodov
Nápad (pridaná hodnota vyplývajúca z obsahu projektu, inovatívnosť, miera potrebnosti) 0 – 25
Miera obohatenia základného vyučovacieho procesu 0 – 15
Navrhované prepájanie akademickej stránky vzdelávania s praxou 0 – 15
Navrhované využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vzdelávania 0 – 15
Multiplikovateľnosť navrhovaného projektu 0 – 10
Dosah (veľkosť skupiny profitujúcej z projektu, zapojenie rôznych skupín do projektu) 0 – 10
Formálna stránka projektu (rozpočet, merateľnosť výstupov…) 0 – 10
SPOLU 0 – 100

 

Podporené projekty v roku 2023

K termínu uzávierky 25. septembra 2023 bolo do grantového programu Kvalita vzdelávania prijatých 50 žiadostí o podporu, v ktorých vysoké školy a mimovládne neziskové organizácie žiadali spolu sumu 240 403 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 3 externých expertov, rozdelila sumu 50 150 EUR medzi 13 najlepších projektov.

DETSKÁ CHIRURGIA-OZ SLNIEČKO NA CESTE! Učebňa klinických chirurgických zručností 5 000 €
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave Vzdelávacie pracovisko pre skúmanie interakcie človek-technológie 4 500 €
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského MAST – Modranský automatizovaný študentský teleskop 4 000 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave Tréningová aplikácia v zmiešanej realite pre zvládanie fóbií 3 850 €
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Implementácia techník používaných pri diagnostike a liečbe lymfedému do vzdelávacieho procesu v súlade s požiadavkami klinickej praxe 5 000 €
Educat pre budúcnosť, o. z. Škola pre 21. storočie – integrované predmety v pedagogickej praxi 3 500 €
Ústav inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach Interaktívna výučba nosných konštrukcií funkčnými modelmi 5 000 €
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciach Digi in Tech:  O úroveň vyššie vo vzdelávaní 2 500 €
Divadelná fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave Multimediálne laboratórium Katedry bábkarskej tvorby Vysokej školy múz 5 000 €
Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove AgileME 5 000 €
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach Drony pre budúcnosť: praktické vzdelávanie a výskum (DronEd) 2 800 €
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Zvedavé učenie 2 500 €
Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity Implementácia trenažérov vo výučbe 2 400 €
Podporené projekty v roku 2022

K termínu uzávierky 26. septembra 2022 bolo do grantového programu Kvalita vzdelávania prijatých 74 žiadostí o podporu, v ktorých vysoké školy a mimovládne neziskové organizácie žiadali spolu sumu 342 976 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 3 externých expertov, rozdelila sumu 50 097 EUR medzi 12 najlepších projektov.

Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach Edukačné pracovisko pre monitorovanie zariadení IIoT nástrojmi 5 000 €
Ústav procesného inžinierstva, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave Implementácia rozšírenej reality do výučby procesnej techniky 4 050 €
Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o. Inovácia predmetu gynekológie a pôrodníctva 4 932 €
My, sme niekto iní (Občianske združenie) Podpora vzdelávania budúcich odborníkov pre kozmické aktivity SR a ESA 5 000 €
Ústav elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Bratislava Laboratórium optoelektroniky – pokročilé technológie 4 985 €
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave XRT – extended reality & art Bratislava 4 700 €
Lekárska fakulta UK, Univerzita Komenského v Bratislave Virtuálna realita vo výučbe diagnostiky vrodených srdcových chýb 1 877 €
Spolok medikov mesta Košice Stayin‘ alive 2 800 €
Katedra stavebnej mechaniky, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave Dynamika pomocou experimentov – Inovácia laboratória 3 986 €
Lekárska fakulta UK, Univerzita Komenského v Bratislave Zachráňme život – nácvik zavádzania SB sondy u dieťaťa 3 617 €
Uni2010, o.z. Model praktického podnikateľského vzdelávania na VŠ 4 150 €
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky, Technická univerzita v Košiciach Smart4Student 5 000 €
Podporené projekty v roku 2021

K termínu uzávierky 20. septembra 2021 bolo do grantového programu Kvalita vzdelávania prijatých 89 žiadostí o podporu, v ktorých vysoké školy a mimovládne neziskové organizácie žiadali spolu sumu 399 322 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 4 externých expertov, rozdelila sumu 50 140 EUR medzi 11 najlepších projektov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky Vybudovanie Smart Eco Greenhouse VESNA 4 500 €
II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty a Onkologického ústavy Sv. Alžbety Praktický nácvik fibroskopickej intubácie na modeloch 4 919 €
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach Edukačné pracovisko pre spoluprácu robot-človek 4 000 €
Klinika onkologickej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Onkologického ústavy Sv. Alžbety Rozvíjanie zručností v oblasti laparoskopie na LFUK 3 976 €
Slovenská technická univerzita v Bratislave Zaradenie metódy QuEChERS na analýzu včelích produktov do výučby 4 000 €
Ústav histológie a embryológie LFUK Inovácia praktickej výučby histológie na Lekárskej fakulte UK 5 000 €
Klinika detskej kardiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detského Kardiocentra Tréningom k zefektívneniu intubácie u detského pacienta 4 745 €
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie RoboSwarmNET 5 000 €
Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave FotEl: Fotochémia a elektrochémia vo vyučovacom procese 5 000 €
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie Neurodegeneratívne ochorenia vo videokazuistikách 4 500 €
Neurologický spolok Kramáre neurológia.space 4 500 €
Podporené projekty v roku 2019

K termínu uzávierky 24. 5. 2019 bolo do grantového programu Kvalita vzdelávania prijatých 113 žiadostí o podporu, v ktorých vysoké školy a mimovládne neziskové organizácie žiadali spolu sumu 508 265,98 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 5 externých expertov, rozdelila sumu 65 109 EUR medzi 19 najlepších projektov. Podporených bolo 17 projektov vysokých škôl a 2 projekty mimovládnych neziskových organizácií.

Všetky podporené projekty si môžete pozrieť tu.