v
Grantový program Vzdelanie

Pre stredoškolákov – obnovíme v r. 2022

v

Program pre stredoškolákov

Nadácia Tatra banky rada podporí najlepších slovenských študentov stredných škôl (hlavne gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou), budúcich vysokoškolákov, aby na zahraničných školách a v iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti. Tie uplatnia vo svojom nasledujúcom vzdelávaní sa, ako aj v budúcom živote na Slovensku.

Termín otvorenia:
obnovíme v r.2022
Termín odovzdania projektov:
obnovíme v r.2022
Celková suma grantu:
15 000 EUR
Kritériá grantového programu

Program pre stredoškolákov 

Nadácia Tatra banky rada podporí najlepších slovenských študentov stredných škôl (hlavne gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou), aby na zahraničných školách a v iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia vo svojom budúcom vzdelávaní sa, ako aj v budúcom živote na Slovensku.

Kritériá otvoreného grantového programu:

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi, so súťažami či s turnajmi mladých vedcov, s jazykovými kurzmi…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok.

Cieľová skupina

Študenti stredných škôl, ktorí sa chcú do programu zapojiť, musia v čase realizácie projektu spĺňať tieto podmienky:

 • byť študentom druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu alebo na strednej odbornej škole s maturitou, kde študent začal študovať v rámci povinnej školskej dochádzky
 • mať v predchádzajúcom ukončenom ročníku štúdia študijný priemer maximálne 1,5
 • vek do 26 rokov

Študenti končiacich ročníkov môžu absolvovať krátkodobý vzdelávací pobyt aj po maturitnej skúške, musia mať však stále sociálny štatút študenta.

Predmet podpory

Grant môže byť použitý na pokrytie nevyhnutných nákladov priamo súvisiacich s krátkodobým vzdelávacím podujatím v zahraničí alebo so štúdiom na zahraničnej škole obdobného typu.

Ide o náklady na:

 • registračne poplatky,
 • školné,
 • zdravotné a úrazové poistenie,
 • cestovné a miestnu dopravu,
 • ubytovanie,
 • nutné učebné a výskumne materiály
 • alebo iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu, ktorý je predmetom žiadosti (pripojenie na internet, kúpa miestnej SIM karty do mobilného telefónu).

Do rozpočtu nemožno zahrnúť:

 • ostatné životné náklady – stravné, vreckové…
 • nákup IT pomôcok – PC, notebook, multifunkčné zariadenia a pod.

Štipendium bude možné čerpať len po podpise darovacej zmluvy, a preto do rozpočtu nemožno zahrnúť položky, ktoré boli už uhradené pred podpisom darovacej zmluvy.

Čo má obsahovať vaša žiadosť

 1. Pravdivo vyplnený formulár.
 2. Projekt, v ktorom vy ako študent predstavíte:
  – seba a svoju motiváciu vzdelávať sa nad rámec školských povinností;
  – vzdelávaciu inštitúciu v zahraničí, kde chcete toto vzdelanie získať;
  – program vzdelávacieho podujatia, na ktorom sa chcete zúčastniť.
 3. Motivačný list opisujúci dôvody, prečo ste sa rozhodli absolvovať vzdelávací pobyt v zahraničí, čo je cieľom a účelom pobytu a čo je podľa vášho názoru najväčšou pridanou hodnotou vzdelávacieho pobytu pre váš osobný rast (max. 1 strana).
 4. Rozpočet, resp. návrh položkového rozpočtu, v ktorom špecifikujete, ktoré náklady vám pomôže uhradiť grant od Nadácie Tatra banky.
 5. Referencie od dvoch pedagógov z vašej domovskej strednej školy, pričom jedna z nich bude vypracovaná pedagógom, ktorého predmet súvisí s obsahovým zameraním vzdelávacieho podujatia, na ktorom sa chcete zúčastniť.
 6. Kópia vysvedčenia z predchádzajúceho školského roka.
 7. Životopis. (Formulár na vyplnenie životopisu nájdete na našej webovej stránke.)
 8. Kópia občianskeho preukazu. (Zakryte, prosím, svoje osobné údaje.)
 9. Kópia občianskeho preukazu zákonného zástupcu, ak nie ste plnoletý/plnoletá. (Zakryte, prosím, svoje osobné údaje.)
 10.  Potvrdenie o prijatí na študijné podujatie alebo pobyt.

Všetky dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade dokumentov zo zahraničných inštitúcií priložte, prosím, aj svoj preklad.

Aká je výška podpory?

Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program Stredoškoláci do sveta sumu 15 000 EUR, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 EUR.

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky bude od stredy 5. februára 2020 informovať študentov o možnosti vypracovať a zaslať projekt do grantového programu
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky v pondelok 23. marca 2020 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

 • Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant
 • Nadácia Tatra banky do termínu zasadnutia expertnej komisie zozbiera od všetkých žiadateľov potvrdenia o prijatí na zahraničné študijné podujatie alebo pobyt. (Študenti, ktorí takéto potvrdenie do uvedeného termínu neodovzdajú, podporení nebudú)

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy so študentmi, ktorí budú realizovať vzdelávacie podujatia
 • Grant bude študentom poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy
 • Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu

Hodnotiace kritériá a ich váha v škále hodnotenia

Predmet hodnotenia Čo hodnotíme Možný počet bodov
Študent Aktivita študenta (účasť študenta na ďalších vzdelávacích alebo spoločenských podujatiach alebo aktivitách) 10 20
Motivačný list 10
Vzdelávacie podujatie Program vzdelávacieho podujatia 15 30
Typ, kvalita, zameranie vzdelávacieho podujatia 5
Využiteľnosť vzdelávacieho podujatia pre celkové
vzdelanie študenta
10
SPOLU 50 50

 

Podporené projekty v roku 2019

K termínu uzávierky 15. 3. 2019 bolo do grantového programu Stredoškoláci do sveta  prijatých 36 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 46 046,11 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 4 expertov, rozdelila sumu 19 630 EUR medzi 17 najlepších projektov.

Všetky podporené projekty z roku 2019 si môžete pozrieť tu.