v
Grantový program Vzdelanie

Štipendiá pre stredoškolákov

v

Program pre stredoškolákov

Nadácia Tatra banky rada podporí najlepších slovenských študentov stredných škôl (hlavne gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou), budúcich vysokoškolákov, aby na zahraničných školách a v iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti. Tie uplatnia vo svojom nasledujúcom vzdelávaní sa, ako aj v budúcom živote na Slovensku.

Expertná komisia pre program Štipendiá pre stredoškolákov:

 • Peter Pápay
  vedúci Oddelenia vzdelávania a rozvoja, Tatra banka
 • Miloš Ondrášik
  spoluzakladateľ a riaditeľ The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko
Termín otvorenia:
15. januára (pondelok)
Termín odovzdania projektov:
26. februára (pondelok)
Celková suma grantu:
20 000 EUR
Kritériá grantového programu

Program pre stredoškolákov 

Nadácia Tatra banky rada podporí najlepších slovenských študentov stredných škôl (hlavne gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou), aby na zahraničných školách a v iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia vo svojom budúcom vzdelávaní sa, ako aj v budúcom živote na Slovensku.

Kritériá otvoreného grantového programu:

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi, so súťažami či s turnajmi mladých vedcov, s jazykovými kurzmi…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok.

Cieľová skupina

Študenti stredných škôl, ktorí sa chcú do programu zapojiť, musia v čase realizácie projektu spĺňať tieto podmienky:

 • byť študentom druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu alebo na strednej odbornej škole s maturitou, kde študent začal študovať v rámci povinnej školskej dochádzky
 • mať v predchádzajúcom ukončenom ročníku štúdia študijný priemer maximálne 1,5
 • vek do 26 rokov

Študenti končiacich ročníkov môžu absolvovať krátkodobý vzdelávací pobyt aj po maturitnej skúške, musia mať však stále sociálny štatút študenta.

Predmet podpory

Grant môže byť použitý na pokrytie nevyhnutných nákladov priamo súvisiacich s krátkodobým vzdelávacím podujatím v zahraničí alebo so štúdiom na zahraničnej škole obdobného typu.

Ide o náklady na:

 • registračne poplatky,
 • školné,
 • zdravotné a úrazové poistenie,
 • cestovné a miestnu dopravu,
 • ubytovanie,
 • nutné učebné a výskumne materiály
 • alebo iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu, ktorý je predmetom žiadosti (pripojenie na internet, kúpa miestnej SIM karty do mobilného telefónu).

Do rozpočtu nemožno zahrnúť:

 • ostatné životné náklady – stravné, vreckové…
 • nákup IT pomôcok – PC, notebook, multifunkčné zariadenia a pod.

Štipendium bude možné čerpať len po podpise darovacej zmluvy, a preto do rozpočtu nemožno zahrnúť položky, ktoré boli už uhradené pred podpisom darovacej zmluvy.

Čo má obsahovať vaša žiadosť

 1. Pravdivo vyplnený formulár.
 2. Projekt, v ktorom vy ako študent predstavíte:
  – seba a svoju motiváciu vzdelávať sa nad rámec školských povinností;
  – vzdelávaciu inštitúciu v zahraničí, kde chcete toto vzdelanie získať;
  – program vzdelávacieho podujatia, na ktorom sa chcete zúčastniť.
 3. Motivačný list opisujúci dôvody, prečo ste sa rozhodli absolvovať vzdelávací pobyt v zahraničí, čo je cieľom a účelom pobytu a čo je podľa vášho názoru najväčšou pridanou hodnotou vzdelávacieho pobytu pre váš osobný rast (max. 1 strana).
 4. Rozpočet, resp. návrh položkového rozpočtu, v ktorom špecifikujete, ktoré náklady vám pomôže uhradiť grant od Nadácie Tatra banky.
 5. Referencie od dvoch pedagógov z vašej domovskej strednej školy, pričom jedna z nich bude vypracovaná pedagógom, ktorého predmet súvisí s obsahovým zameraním vzdelávacieho podujatia, na ktorom sa chcete zúčastniť.
 6. Kópia vysvedčenia z predchádzajúceho školského roka.
 7. Životopis. (Formulár na vyplnenie životopisu nájdete na našej webovej stránke.)
 8. Kópia občianskeho preukazu. (Zakryte, prosím, svoje osobné údaje.)
 9. Kópia občianskeho preukazu zákonného zástupcu, ak nie ste plnoletý/plnoletá. (Zakryte, prosím, svoje osobné údaje.)
 10.  Potvrdenie o prijatí na študijné podujatie alebo pobyt.

Všetky dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade dokumentov zo zahraničných inštitúcií priložte, prosím, aj svoj preklad.

Aká je výška podpory?

Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program Štipendiá pre stredoškolákov sumu 20 000 EUR, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 EUR.

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky bude od pondelka 15. januára 2024 informovať študentov o možnosti vypracovať a zaslať projekt do grantového programu
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky v pondelok 26. februára 2024 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

 • Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu
 • Členmi expertnej výberovej komisie pre rok 2024 sú: Peter Pápay, Ján Machaj a Miloš Ondrášik.
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant
 • Nadácia Tatra banky do termínu zasadnutia expertnej komisie zozbiera od všetkých žiadateľov potvrdenia o prijatí na zahraničné študijné podujatie alebo pobyt. (Študenti, ktorí takéto potvrdenie do uvedeného termínu neodovzdajú, podporení nebudú)

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy so študentmi, ktorí budú realizovať vzdelávacie podujatia
 • Grant bude študentom poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy
 • Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu

Hodnotiace kritériá a ich váha v škále hodnotenia

Predmet hodnotenia Čo hodnotíme Možný počet bodov
Študent Aktivita študenta (účasť študenta na ďalších vzdelávacích alebo spoločenských podujatiach alebo aktivitách) 10 20
Motivačný list 10
Vzdelávacie podujatie Program vzdelávacieho podujatia 15 30
Typ, kvalita, zameranie vzdelávacieho podujatia 5
Využiteľnosť vzdelávacieho podujatia pre celkové
vzdelanie študenta
10
SPOLU 50 50

 

Podporené projekty v roku 2024

K termínu uzávierky 26. 2. 2024 bolo do grantového programu VZDELANIE Štipendiá pre stredoškolákov prijatých 27 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 34 295 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 3 expertov, rozdelila sumu 20 115 EUR medzi 16 najlepších projektov.

Predkladateľ Inštitúcia realizácie Schválená suma
Michal Lajčiak Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) 850 €
Matúš Pokorný Vedecká expedícia Bars 3 1 500 €
Jozef Jabczun Regeneron International Science and Engineering Fair 870 €
Alex Kanderka Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) 870 €
Sarah Krupšová International Greenwich Olympiad 1 000 €
Jakub Kolek Yale University 1 000 €
Hanka Sláviková Stredná škola v Španielsku, Málaga 1 400 €
Katarína Hamarová Bexhill 6th Form College 1 500 €
Lucia Koristeková Gymnázium-Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden 1 400 €
Jakub Horeháj Serbia WSDC 2024 – Faculty of Organizational Sciences Belgrade 1 400 €
Anna Podmanická Výskumný program – THE  CAMBRIDGE FUTURE  SCHOLAR 1 500 €
Attila Dérer Yale University 1 025 €
Sofia Šmelková Nyborg Gymnasium 1 400 €
Aneta Štefančínová Rochester Intitute of Technology 1 500 €
Adam Farkašovský Stredná škola vo Wisconsne 1 400 €
Petra Procházková Serbia WSDC 2024 1 500 €
Podporené projekty v roku 2023

K termínu uzávierky 28. 2. 2023 bolo do grantového programu VZDELANIE pre stredoškolákov prijatých 28 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 38 255 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 3 expertov, rozdelila sumu 20 040 EUR medzi 17 najlepších projektov.

Predkladateľ Inštitúcia realizácie Schválená suma
Vanesa Smoľaková Regeneron International Science and Engineering Fair 2023 1 000,00  €
Vanessa Cisková Regeneron International Science and Engineering Fair 2023 1 000,00  €
Natália Ivanecká Genius Olympiad 2023 1 000,00  €
Laura Kleinová Genius Olympiad 2023 1 000,00  €
Paulína Užovičová VIA University College 1 460,00  €
Ľudmila Kvašnovská Regeneron International Science And Engineering Fair 2023 1 000,00  €
Sára Ostrolucká Srednja skola Koprivnica 690,00  €
Mária Ďuricová Srednja skola Koprivnica 690,00  €
Emília Rózsa VIA University College 1 400,00  €
Lucia Lipková Accademia Italiana – Florencia, Fashion design 1 200,00  €
Martina Krahulcová Harrogate Ladies‘ College 1 500,00  €
Marta Balážová Jazyková škola – Inlingua Edinburgh Language School 1 500,00  €
Samuel Petráš Carl Duisberg – jazyková škola 1 500,00  €
Jakub Kolek Yale University – Yale Young Global Scholars 1 340,00  €
Samuel Michlík The World Schools Debating Championships (WSDC) 1 500,00  €
Marco Németh Súkromná škola v Nemecku 1 200,00  €
Rebeka Kampošová The World Schools Debating Championships (WSDC) 1 500,00  €
Podporené projekty v roku 2022

K termínu uzávierky 28. 2. 2022 bolo do grantového programu Stredoškoláci do sveta  prijatých 23 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 30 422 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 3 expertov, rozdelila sumu 20 045 EUR medzi 16 najlepších projektov.

Predkladateľ Inštitúcia realizácie Schválená suma
Katarína Fabuľová Regeneron International Science and Engineering Fair a program of Society for Science & the Public n.o. 1 350 Eur
Erika Halčáková Terra Science and Education and Rochester Institute of Technology 1 500 Eur
Laura Ivančová Regeneron International Science and Engineering Fair a program of Society for Science & the Public n.o. 1 500 Eur
Matej Gurňák Regeneron International Science and Engineering Fair a program of Society for Science & the Public n.o. 1 500 Eur
Katarína Mištová Bexhill College, Sixth Form College 1 500 Eur
Bruno Mitter Katedry archeológie, Inštitútu Maxa Plancka pre vedu o ľudskej histórii v Jene 1 095 Eur
Dana Trnková Vedecká prehliadka MILSET Expo-Sciences Europe 880 Eur
Viktória Tóthová Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 825 Eur
Lucia Cengelová Regeneron International Science and Engineering Fair a program of Society for Science & the Public n.o. 1 300 Eur
Dominik Gonda Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 825 Eur
Emma Tomková Carl Duisberg 1 460 Eur
Deana Detková EF Education First 1 300 Eur
Radoslava Komlóši Exeter college 910 Eur
Hana Sobihardova University of Stirling – letná škola 1 100 Eur
Jozef Gburík Wisconsine – high school 1 500 Eur
Tibor Demko University College London 1 500  Eur

 

Podporené projekty v roku 2019

K termínu uzávierky 15. 3. 2019 bolo do grantového programu Stredoškoláci do sveta  prijatých 36 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 46 046,11 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 4 expertov, rozdelila sumu 19 630 EUR medzi 17 najlepších projektov.

Všetky podporené projekty z roku 2019 si môžete pozrieť tu.