v
Grantový program Vzdelanie

Štipendiá pre vysokoškolákov

v

Program pre vysokoškolákov

Nadácia Tatra banky rada podporí vynikajúcich slovenských študentov študujúcich formou denného štúdia na niektorom stupni vysokej školy, aby rozšírili, obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Expertná komisia pre program Štipendiá pre vysokoškolákov:

 • Richard Ďurana
  riaditeľ INESS
 • Branislav Kleskeň
  LEAF
 • Urban Kováč
  docent, Fakulta manažmentu UK
 • Marek Prokopec
  riaditeľ a predseda predstavenstva, Tatra Asset Management
 • Andrea Uhrinová
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Termín otvorenia:
05. februára (pondelok)
Termín odovzdania projektov:
09. apríla (utorok)
Celková suma grantu:
40 000 EUR
Kritériá grantového programu

Program pre vysokoškolákov

Nadácia Tatra banky rada podporí vynikajúcich slovenských študentov študujúcich formou denného štúdia na niektorom stupni vysokej školy, aby rozšírili, obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Kritériá otvoreného grantového programu:

Cieľ programu

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi v niektorej z renomovaných vzdelávacích inštitúcií v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

Tento grantový program nie je určený na pokrytie nákladov na tunajšej škole, pri bakalárskom, magisterskom či doktorandskom štúdiu, postgraduálnom štúdiu, pri realizácii ročníkových či diplomových prác a projektov realizovaných na tunajších školách.

Projekty musia byť realizované v časovom období od júna 2024 do konca septembra 2025.

Cieľová skupina

Študenti, ktorí sa chcú do programu zapojiť, musia spĺňať tieto podmienky:

 • v čase realizácie doplnkového vzdelávacieho podujatia musia študovať formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl na Slovensku alebo v zahraničí
 • v čase predkladania projektu musia byť študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske alebo doktorandské). Projekty nemôžu predkladať študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia a študenti, ktorí v nadchádzajúcom školskom roku budú čerstvými absolventmi
 • dosiahnutý študijný priemer uchádzačov o podporu musí byť podľa slovenského kreditného systému do 1,8 za predchádzajúci ukončený rok štúdia. Pri študentoch, ktorí študujú v zahraničí, požadujeme tomu zodpovedajúci preukázaný študijný výsledok
 • vek do 30 rokov
 • občianstvo Slovenskej republiky
 • jeden žiadateľ môže byť počas štúdia podporený z grantového programu maximálne 1krát

Predmet podpory

Grant môže byť použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí.

Ide o tieto náklady:

 • registračné poplatky,
 • školné,
 • cestovné náklady,
 • náklady na ubytovanie,
 • zdravotné a úrazové poistenie,
 • učebné a výskumné materiály a iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu, ktorý je súčasťou vzdelávacieho podujatia.

Do rozpočtu nemožno zahrnúť:

 • ostatné životné náklady – stravné, vreckové a podobne
 • nákup IT pomôcok – PC, notebook, multifunkčné zariadenia a pod.

Štipendium bude možné čerpať len po podpise darovacej zmluvy, a preto do rozpočtu nemožno zahrnúť položky, ktoré už boli uhradené pred podpisom zmluvy.

Čo má obsahovať vaša žiadosť?

 1. Pravdivo vyplnený online formulár
 2. Motivačný list opisujúci dôvody, prečo ste sa rozhodli absolvovať vzdelávací pobyt v zahraničí, čo je cieľom a účelom pobytu, čím pobyt prispeje k vášmu vzdelaniu, vašu víziu a vaše predstavy o uplatnení sa v budúcnosti na Slovensku (max. 2 strany)
  Motivačný list by mal určite odpovedať na tieto otázky:
  • Aký je Vami očakávaný osobný, kariérny posun?
  • Aký bude multiplikačný efekt z absolvovaného vzdelávacieho podujatia pre výskum, vedu, či vzdelávanie v SK?
  • Absolvoval ste podobnú, alebo rovnakú vzdelávaciu aktivitu už v minulosti?
 3. Životopis, ktorý má zahŕňať zoznam vašich významných študijných, vedeckých, publikačných či spoločenských úspechov. Formulár životopisu nájdete na našej webovej stránke
 4. Referencie od dvoch pedagógov z vysokej školy, kde študujete, ktoré potvrdia vašu schopnosť úspešne absolvovať zahraničné vzdelávacie podujatie
 5. Výpis dosiahnutých študijných výsledkov za predchádzajúci ukončený akademický rok štúdia potvrdený pečiatkou študijného oddelenia. V prípade doktorandov požadujeme iba doklad o prijatí na doktorandské štúdium a študijné výsledky
 6. Potvrdenie vášho pozvania do zahraničnej vzdelávacej inštitúcie, na zahraničné vzdelávacie podujatie (možnosť doložiť dodatočne, pred podpisom zmluvy)
 7. Rozpočet.
  Uveďte návrh položkového rozpočtu, celého vzdelávacieho podujatia, v ktorom špecifikujete:
  • náklady ktoré vám môže pomôcť pokryť náš grant,
  • náklady ktoré tvoria Váš vklad do celkového rozpočtu. Uveďte orientačne z akých zdrojov bude pokrytý Váš finančný vklad do rozpočtu.
 8. Naskenovaný občiansky preukaz z oboch strán (začiernite, prosím, osobné údaje)
 9. Naskenované číslo účtu tak, aby bolo viditeľné meno majiteľa a číslo účtu (hlavička výpisu z účtu alebo zmluva o účte)

Všetky dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade dokumentov zo zahraničných inštitúcií priložte, prosím, aj svoj preklad.

Aká je výška podpory pre grantový program?

Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program Štipendiá pre vysokoškolákov sumu 40 000 EUR.

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky bude od pondelka 5. februára 2024 informovať študentov o možnosti vypracovať a zaslať projekt do grantového programu
 • Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu (telefonicky, e-mailom, osobne), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky v utorok 9. apríla 2024 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

 • Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu
 • Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky
 • Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporúčania expertnej komisie o udelení grantov úspešným žiadateľom
 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy so študentmi, ktorí budú realizovať vzdelávacie podujatia
 • Grant bude študentom poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy
 • Študent môže začať čerpať grant po podpísaní darovacej zmluvy oboma stranami
 • Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania
 • Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu

Hodnotiace kritériá a ich váha v škále hodnotenia

Predmet hodnotenia Čo hodnotíme Možný počet bodov
Osobnostné predpoklady Študijné výsledky 0 – 8 0 – 60
Dosiahnuté úspechy (študijné/vedecké, publikačné, spoločenské) 0 – 12
Motivačný list 0 – 40
Vzdelávacie podujatie

v zahraničí

Organizácia, ktorá vzdelávacie podujatie poskytne – prestíž, kvalita 0 – 10 0 – 40
Vzdelávacie podujatie – typ, kvalita 0 – 15
Využiteľnosť vzdelávacieho podujatia na celkové vzdelanie študenta 0 – 10
Efektivita jednotlivých položiek rozpočtu 0 – 5
SPOLU 50 0 – 100

 

Podporené projekty v roku 2024

K termínu uzávierky 9. apríla 2024 bolo do grantového programu VZDELANIE pre vysokoškolákov prijatých 52 žiadostí o podporu, v ktorých študenti žiadali spolu sumu 162 339 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 5 externých expertov, rozdelila sumu 42 400 EUR medzi 12 najlepších projektov.

Štefánia Skičková Skúmanie interakcií v systéme hostiteľ-ektoparazit 4 350 €
Michaela Vojníková Chytré nanoroboty pre cielenú liečbu rakoviny 4 950 €
Bc. Ing. Michala Weissová Výskumný pobyt v oblasti kompozitných materiálov 5 000 €
Rebeka Démuthová Výskum porúch autistického spektra 5 000 €
Dominika Jurášová Letná škola na London School of Economics 3 450 €
Alan Bartuš Naštudovanie a nahratie kompozícií Charlesa Bella 4 500 €
Patrik Valábek EIT Manufacturing Doctoral Summer School 1 381 €
Vivienne Velič NC State CVM Veterinary Scholars Program 3 200 €
Elena Štefancová Letná škola a konferencia odporúčacích systémov 3 400 €
Lusi Zhao Výskum vývoja mozgu 2 540 €
Marek Janiga CCFSorbonne Intensive General French Summer Course 2 400 €
Linda Ilavská Výmenno-výskumný pobyt na univerzite v Pávii 2 229 €

 

Podporené projekty v roku 2023

K termínu uzávierky 6. apríla 2023 bolo do grantového programu VZDELANIE pre vysokoškolákov prijatých 58 žiadostí o podporu, v ktorých študenti žiadali spolu sumu 209 798 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 5 externých expertov, rozdelila sumu 40 210 EUR medzi 14 najlepších projektov.

Marek Bajtoš Alternatívna Biomedicína na CU Boulder, USA 2 500  €
Dominika Ľudviková Výskumný pobyt v Beirut Urban Lab 2 603  €
PharmDr. Michaela Matušková Analýza potenciálnych zápalových biomarkerov 3 500  €
Annamária Miheličová Výskum v oblasti biomedicínskeho inžinierstva 3 477  €
Peter Leško, MUDr. Klinická stáž na pracovisku MSKCC 3 500  €
RNDr. Lívia Šofranková Štúdium inervácie slinných žliaz kliešťov 4 000  €
Barbora Kubišová Účasť na konferencii Game Access 200  €
Petra Chaľová Výskumný pobyt na Texaskej univerzite v Arlingtone 4 000  €
Jana Lapinová Vplyv obezity na nádorové ochorenia 2 700  €
Anton Zelenák Dobrovoľnícky pobyt v charitatívnej nemocnici 2 000  €
Adam Turňa Klinicko-výskumná chirurgická stáž 4 500  €
Šimon Pekar Majstrovstvá sveta v debatovaní 2023 3 744 €
Paula Paraličová Klinická stáž v Sheba Medical Center v Izraeli 2 100 €
Radoslava Hlaváčová Letná škola v Holandsku – Hľadanie novej fyziky 1 386 €

 

Podporené projekty v roku 2022

K termínu uzávierky 10. apríla 2022 bolo do grantového programu VZDELANIE pre vysokoškolákov prijatých 45 žiadostí o podporu, v ktorých študenti žiadali spolu sumu 160 649 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 5 externých expertov, rozdelila sumu 40 543 EUR medzi 10 najlepších projektov.

Igor Dömény Výskumná mobilita na ASTON University Birmingham 1 650 Eur
Richard Jakeš Letná škola Klasickej Civilizácie v Oxforde 4 500 Eur
Kristína Macáková Štúdium cytomegalovírusových infekcií 5 000 Eur
Ján Tomaštík Výskumný pobyt na Princeton University 5 000 Eur
Martin Mojto Výskumný pobyt na ICL 4 000 Eur
Samuel Chovanec Digital performance vo Fínsku 5 000 Eur
Veronika Džupponová Patologické formy IgG leukemických ochorení 5 000 Eur
Tomáš Fialka Štúdium elektromech. technológii na KU Leuven 4 500 Eur
Maroš Mojto Výskumný pobyt na TU Delft v Holandsku 1 393 Eur
Šimon Graňák Stáž na zahraničnej vzdelávacej inštitúcii 4 500 Eur

 

Podporené projekty v roku 2021

Správna rada Nadácie Tatra banky sa rozhodla, na odporúčanie Poradného výboru podporiť 14 najlepších žiadostí sumou 40 435 €.

Annamaria Janeková pobyt Baron Brown Studio 2 100 Eur
Samuel Slezák Výmenný pobyt na zahraničnej vzdelávacej inštitúcii 5 000 Eur
Karolína Szabóová Štúdium účinnosti deacidifikácie kyslých papierov 1 115 Eur
Miriam Pillerová Pohlavné hormóny v mozgu, kognícia a poruchy nálad 5 000 Eur
Martin Ferianc Prezentácia na Design Automation Conference, USA 1 800 Eur
MUDr. Žofia Varényiová, MSc. Imunopatologické mechanizmy u PCD 5 000 Eur
Milan Hrbek Výskumný pobyt v Grazi, Rakúsko 700 Eur
Radka Gorejová Mechanické vlastnosti kovových biomateriálov 2 000 Eur
Kristína Kaňuchová Konštruktívna žurnalistika 2 320 Eur
Eva Remlová Cielené doručovanie liečiv a snímanie in vivo 5 000 Eur
Róbert Müller Štúdium technologií formou startup akcelerátora 5 000 Eur
Miroslava Mališová Svetový petrolejársky kongres WPC v Houstone 2 700 Eur
Valentína Sophia Rumanová Výskumný pobyt v Amsterdame, Holandsko 2 000 Eur
Natália Podrojková Výskumná stáž na zahraničnej univerzite 700 Eur

 

Podporené projekty v roku 2019

K termínu uzávierky 15. 4. 2019 bolo do grantového programu Študenti do sveta prijatých 67 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 206 108,31 EUR.

Hodnotiaca komisia, zložená z 5 expertov, navrhla rozdeliť sumu 55 000 EUR medzi 20 talentovaných študentov.

Všetky podporené projekty nájdete tu.