Kvalita vzdelávania

Na skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania venujeme takmer
50 000 eur

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Kvalita vzdelávania.
K termínu uzávierky 20.10. 2017 bolo prijatých 72 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu
301 539,73 eur. Hodnotiaca komisia, zložená z 6 externých expertov, rozdelila sumu
49 990
 eur medzi 16 najlepších projektov.

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Podporené projekty
Tlačová správa

banner_Kvalita_vzdelavania

Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:

  • INOVATÍVNOSŤ – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.

Ďalšie kritériá – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

    • MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
    • PREPOJENIE NA PRAX – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
    • UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Tlačová správa

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


2016