Kvalita vzdelávania

Už dvanásty krát pomôžeme vysokým školám zlepšiť ich vzdelávacie procesy

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

banner_Kvalita_vzdelavania

Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:

  • INOVATÍVNOSŤ – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.

Ďalšie kritériá – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

    • MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
    • PREPOJENIE NA PRAX – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
    • UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.
ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
20. október do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
50 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Tlačová správa

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


2016