Kvalita vzdelávania

Prijali sme projekty v program Kvalita vzdelávania 2019. Výsledky očakávame
v polovici júla.

Grantový program Kvalita vzdelávania patrí k najstarším, v Nadácii Tatra banky existuje už
od roku 2006. Od roku 2018 rozširujeme program aj pre cieľovú skupinu mimovládnych neziskových organizácií a ich aktivity,v minulosti realizované v rámci grantového programu Vedieť viac.

Ambíciou grantového programu stále ostáva priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.

Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov z radov mimovládnych neziskových organizácií, ktorí „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, snažia sa maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. Podporíme aktivity, ktoré obohatia konkrétny študijný program, predmet alebo tému vysokoškolského vzdelávania.

 

Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:

 • INOVATÍVNOSŤ– podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.

Ďalšie kritériá – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

  • MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA– aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
  • PREPOJENIE NA PRAX– aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
  • UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN– výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.
ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
24. máj 2019 do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
65 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5000 €

 


Na skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania venujeme
60 000 eur

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Kvalita vzdelávania.K termínu uzávierky 15. 6. 2018 bolo prijatých 108 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu
487 595,27 eur. Hodnotiaca komisia, zložená z 5 externých expertov, rozdelila sumu
60 000 eur medzi 17 najlepších projektov.

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Podporené projekty

Tlačová správa

 

banner_Kvalita_vzdelavania

 • Informácie ku grantovému programu:
  Kritériá programu
  Tlačová správa


  2017