Študenti do sveta

Výsledky programu zverejníme posledný májový týždeň

Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti, ale aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky u nás doma.

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

ucil_si_sa_poletis

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
15. apríla 2016 do 24.00
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
55 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

 

Kritériá programu
Formulár životopisu

Tlačová správa
Plagát
Informačný materiál

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom tohto online formuláru.


2015


2014


2013


2012 – 2009