Študenti do sveta

Výsledky programu Študenti do sveta 2018 očakávame v prvej polovici mája.

Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti,
ale aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky u nás doma.

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky
5 000 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

ucil_si_sa_poletis

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
13. apríla 2018 do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
50 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5000 €
Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.

2017

20 vysokoškolákov pošleme do sveta vďaka
štipendijnému grantu

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Študenti do sveta do sveta. K termínu uzávierky 18.4.2017 bolo prijatých 85 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 294 722,52 Eur. Hodnotiaca komisia zložená z 5 externých expertov rozdelila sumu 55 000 Eur medzi
20 najlepších projektov
.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:

Formulár – životopis
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa


2016

22 vysokoškolákov pošleme do sveta vďaka štipendijnému grantu

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Študenti do sveta do sveta. K termínu uzávierky 15.4.2016 bolo prijatých 106 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 307 302,43 eur. Hodnotiaca komisia zložená zo 4 externých expertov rozdelila sumu 57 500 eur medzi 22 najlepších projektov.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Formulár životopisu
Tlačová správa
Plagát
Informačný materiál


2015


2014


2013


2012 – 2009