Študenti do sveta

Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti,
ale aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky u nás doma.

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky
5 000 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

 

 

ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
12. apríla 2019 do 24.00 (piatok)
ikona-vyskaPlánovaná výška grantu
55 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5000 €

Informácie ku grantovému programu:

Formulár – životopis
Kritériá programu
Infomateriál
Plagát

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.


16 vysokoškolákov pošleme do sveta vďaka štipendijnému grantu

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Študenti do sveta. K termínu uzávierky 13.4.2018 bolo prijatých 75 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 222 042,79 Eur. Hodnotiaca komisia zložená z 5 externých expertov rozdelila sumu 50 091 Eur medzi
16 najlepších projektov
.

Podporení študenti a študentky

Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:


2017

20 vysokoškolákov pošleme do sveta vďaka
štipendijnému grantu

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Študenti do sveta do sveta. K termínu uzávierky 18.4.2017 bolo prijatých 85 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 294 722,52 Eur. Hodnotiaca komisia zložená z 5 externých expertov rozdelila sumu 55 000 Eur medzi
20 najlepších projektov
.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:

Formulár – životopis
Kritériá programu
Informačný materiál
Plagát
Tlačová správa


2016

22 vysokoškolákov pošleme do sveta vďaka štipendijnému grantu

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Študenti do sveta do sveta. K termínu uzávierky 15.4.2016 bolo prijatých 106 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 307 302,43 eur. Hodnotiaca komisia zložená zo 4 externých expertov rozdelila sumu 57 500 eur medzi 22 najlepších projektov.

Podporení študenti a študentky
Tlačová správa

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Formulár životopisu
Tlačová správa
Plagát
Informačný materiál


2015


2014


2013


2012 – 2009