Poslanie a programová stratégia

Poslanie

Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov dlhodobo pomáha slovenským študentom na zahraničných univerzitách, prináša na Slovensko svetových vedeckých odborníkov a rozvíja svoje aktivity na podporu vzdelávania a špičkových vzdelávacích podujatí.

Hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky z dlhodobého hľadiska je vzdelávanie:
podpora kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách, podpora inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu jeho úrovne, ale aj podpora jednotlivcov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky.

Tento cieľ Nadácia Tatra banky opakovane rozšírila o grantový program určený stredoškolákom, v rámci ktorého boli udelené štipendiá výnimočným študentom stredných škôl. Nadácia podporila účasť stredoškolákov na doplnkových vzdelávacích podujatiach zameraných na zlepšenie ich jazykových zručností, ale aj na vzdelávacích podujatiach rozširujúcich poznatky v tej oblasti vzdelávania, ktorú plánujú prehĺbiť svojim vysokoškolským štúdiom.

Ďalším významným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky je podpora umenia, a to špeciálne podpora vynikajúcich umelcov a ich tvorby prostredníctvom udelenia Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, pričom sme prvý rok udelili aj ceny v kategórií „dizajn“, podpora tvorby v kamenných divadlách regionálnych centier Slovenska a tiež podpora tvorby mladých umelcov, študentov vysokých škôl umeleckých smerov na Slovensku.

Nadácia Tatra banky rozhodla zamerať svoju činnosť aj na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Nadácia podporila mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom podpory niekoľkých partnerských projektov a hlavne cez novootvorený grantový program Viac dizajnu.

Programová stratégia

Nadácia je typickou grantovou organizáciou. Prostredníctvom finančných darov, grantov umožňuje realizovať svoje zámery tým, ktorí sú v oblasti danej misiou nadácie profesionáli, sú v nej etablovaní a skúsení. Nadácia sa snaží vytvoriť aktívny priestor na realizáciu dobrých nápadov, inovatívnych prístupov, aktivít vylepšujúcich svoje prostredie či napredujúcich vo svojej oblasti.

Nadácia poskytuje granty v následnej schéme:
1. otvorené grantové programy,
2. podpora partnerských projektov,
3. podpora výnimočnosti.

1. V otvorených grantových programoch Nadácia Tatra banky určuje oblasť/sféru, do ktorej chce smerovať svoju finančnú pomoc. Vytvára tak objektívny mechanizmus, pomocou ktorého vyberá a financuje tie projekty, ktoré považuje za najkvalitnejšie. Otvorené grantové programy Nadácie Tatra banky majú svoje pravidlá:
• jasne a zrozumiteľne definované kritériá, ktorými vymedzujú oblasť podpory,
• informácie o ich existencii, ako aj o kritériách sú verejne prístupné s časovým predstihom tak, aby potenciálni predkladatelia projektov mali dostatok času na sformulovanie svojich zámerov – prípravu projektov,
• poskytovaním konzultácií je umožnené lepšie pochopenie kritérií programu – ako obsahových, tak aj technických,
• výber projektov, ktoré sú z programov podporované, je realizovaný diskusiou so snahou o objektivizáciu, prostredníctvom kolektívneho, nezávislého, transparentného a expertného zboru posudzovateľov a Správnou radou Nadácie Tatra banky,
• vzťahy s podporenými jednotlivcami či organizáciami sú realizované prostredníctvom štandardných darovacích zmlúv zodpovedajúcich Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky,
• umožňujú poskytnúť základné poradenstvo uľahčujúce predkladateľom napĺňať záväzky vyplývajúce z darovacích zmlúv,
• a vždy monitorujú priebeh podporených projektov a vyhodnocujú ich dosah v rámci cieľa, ktorý si program stanovil vo svojich kritériách.

2. Pri podpore partnerských projektov Nadácia Tatra banky finančne podporuje projekty, ktoré sa významnou mierou stotožňujú s misiou Nadácie Tatra banky. V týchto projektoch ide o našu vieru v systémové, čo niekedy znamená intenzívne, či dlhodobé riešenie najdôležitejších výziev, ktoré predstavuje nami zvolená misia – zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách a podpora umenia a dizajnu.

Nadácia aj v rámci podpory partnerských projektov dbá na dodržiavanie štandardných pravidiel grantovania. Partneri, rovnako ako všetci ostatní podporení, musia:
• jasne a zrozumiteľne definovať, ako prispievajú k naplneniu misie vytýčenej nadáciou,
• byť ochotní spracovávať svoje úspechy a mať ich verejne prístupné tak, aby boli k dispozícii každému, kto ich dokáže pozitívne využiť,
• byť ochotní informovať nadáciu o spôsobe, akým využili nadáciou poskytnuté finančné prostriedky. Vzťah s partnermi je realizovaný prostredníctvom štandardných darovacích zmlúv zodpovedajúcich Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky

3. Podporu výnimočnosti Nadácia chápe ako odmeňovanie tých, ktorí svojou aktivitou, snahou, usilovnou prácou, vášňou či nadaním dosiahli výrazné výsledky vo svojej práci v oblastiach: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, vzdelávanie a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Udeľovaním Cien Nadácie Tatra Banky ich chceme finančne obdarovať a podporiť. Podobne ako v prípade otvorených grantových programov dodržiava nadácia nasledujúce štandardné pravidlá na to, aby vybrala a odmenila tých najlepších:
• jasne a zrozumiteľne definuje, v ktorej oblasti chce podporiť tých najlepších a aké kritériá sleduje pri ich výbere,
• informácie o možnosti prezentovať svoje úspechy sú verejne prístupné s časovým predstihom tak, aby potenciálni predkladatelia mali dostatok času na formulovanie prezentácií svojich výsledkov,
• výber tých najlepších je realizovaný diskusiou so snahou o objektivizáciu prostredníctvom kolektívneho, nezávislého, transparentného a expertného zboru posudzovateľov a Správnou radou Nadácie Tatra banky,
• vzťah s odmenenými jednotlivcami či organizáciami je realizovaný prostredníctvom štandardných darovacích zmlúv zodpovedajúcich Občianskemu zákonníku Slovenskej republiky.

 

Aktivity Nadácie Tatra banky za rok 2014:

Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia podporujúca vzdelávanie na stredných a vysokých školách, pôvodné slovenské umenie a dizajn.

Je tu pre všetkých, ktorí chcú rásť, vzdelávať sa, tvoriť a zároveň majú ambíciu niečo v živote dosiahnuť – jednoducho pre všetkých, ktorí chcú byť vo svojom odbore najlepší.
Prostredníctvom svojich programov a grantov podporuje najlepších študentov, vytvára atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania a prináša inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi.
Podporuje začínajúcich aj etablovaných umelcov, ktorých zároveň každoročne oceňuje Cenou Nadácie Tatra banky za umenie.

Tlačová správa

: už 10 rokov ideme za najlepšími